Utvecklingsarbete

Ullvigymnasiet har under lång tid varit i framkant när det gäller utvecklingsarbete och fortbildning.

Redan år 2000 vann skolan utmärkelsen Sveriges bästa IT-arbetslag i en IT-satsning som Skolverket stod för. Därefter fortsatte arbetet med hur datorer kunde användas i undervisningen.

På senare år har utvecklingsarbete övergått till att synliggöra effektiva metoder för undervisning samt att använda bedömning som ett lär-tillfälle för eleven.
Ullvigymnasiet utbildar ungdomar för framtiden och nedan kan du läsa om våra senaste utvecklingsarbeten.

Läslyft, digitalisering, språksprång och SPSM, läsåret 2018/19

Under läsåret 2018/2019 kommer samtliga lärare att delta i någon av Skolverkets olika satsningar på fortbildning. Majoriteten av lärarna deltar i någon av de kurser som finns inom Läslyftet. Våra matematiklärare deltar i en kurs kring programmering för att möta upp de nya läroplanerna. Elevhälsan deltar i en elevhälsofrämjande kurs med SPSM, Specialpedagogiska myndigheten. Samtidigt har skolan fått extra stöd till att utveckla entreprenörskap på skolan och möjlighet att främja en god integrering på skolan genom ett internationellt projekt med en skola i Frankrike. Detta läsår erbjuder vi även våra elever musikprofil – ett samarbete med Kulturskolan.

Fortsatt utvecklingsarbete i programgrupper och ämnesarbetslag, läsåret 2017/2018

Under detta läsår har vi arbetat en hel del med att konkretisera det systematiska kvalitetsarbetet med att i varje programgrupp enas om några få utvecklingsområden. Varje programgrupp har utifrån sina analyser och behov genomfört några specifika åtgärder för att stärka och stötta elevernas lärande. Varje gymnasieprogram har arbetat efter egna mål. Dessutom har arbetet med integration på skolan stärkts. En del av skolans lärare har genomfört Läslyftet – en utbildning genom Skolverket vars syfte är att stärka språk-, läs- och skrivdidaktik. För första året på Ullvigymnasiet genomfördes NIU (nationellt godkänd idrottsutbildning) i basket vid Ullvigymnasiet. Skolans personal har även arbetat med kommunens tre ledord, trevlig, trovärdig och tillgänglig.

Konkretisering av kursmål och tydliga matriser, läsåret 2016/2017

Efter förra årets arbete med Skolverkets kurs Bedömning och betyg har vi under året fokuserat på vad detta konkret betyder i varje enskilt ämne vid såväl planering som vid genomförande av undervisning samt vid bedömning. För att underlätta för eleverna i sina studier har vi arbetat med att konkretisera kunskapskraven i olika tydliga uppgifter och arbetsmoment och på så sätt underlättat den formativa bedömningen. Samtidigt har vi tagit del av Skolinspektionens arbete kring studiero och i våra arbetslagslag arbetat för att utveckla strategier för ökad trygghet och studiero.

Läs mer om Skolinspektionens arbete för att säkerställa studiero

Betyg och bedömning, läsåret 2015/2016

Skolverket har i samarbete med Karlstads universitet tagit fram en stadieanpassad webbkurs i bedömning och betyg. Samtliga lärare på Ullvigymnasiet genomför kursen tillsammans med kollegorna i sin ämnesgrupp. Målet med kursen är att höja lärarnas kompetens i hur de ska använda läroplanen som underlag för planering och genomförande av undervisning samt i bedömning av elevers arbeten.

Läs mer om Skolverkets webbkurs i Bedömning och betygssättning.

Matematiklyftet, läsåret 2015/2016

Samtliga matematiklärare på Ullvigymnasiet deltar i Matematiklyftet, vilket är en fortbildning i didaktik, d.v.s hur man undervisar. Syftet är att höja och utveckla kvalitén i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Fortbildningen sker genom kollegialt lärande och är sammanvävd med lärarnas undervisning. De praktiserar och utvärderar de moment som de nyss läst och diskuterat.

Läs mer om Skolverkets kompetensutveckling Matematiklyftet.

Kollegialt lärande, läsåret 2014/15

Lärarna har under läsåret arbetat med kollegialt lärande, vilket är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Lärarna har tillsammans arbetat kring hur uppgifter och lektioner kan struktureras och genomföras. Lärare har besökt varandras lektioner för att sedan ge återkoppling kring undervisningssituationen.

Forskning pekar på att kollegialt lärande är ett mycket effektiv sätt att höja kvalitén på undervisningen och metoden har blivit populär i skolvärlden.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:


Kontakt

Translate

Translate this page:

För anställda

Besök oss gärna på