Du är värd ett liv fritt från våld - och du kan få hjälp!

Malin Ljung, ungcoach

Malin Ljung, ungcoach

Vecka 47 pågår den nationella kampanjen "En vecka fri från våld" och det innebär bland annat att vi vill belysa att det går att få hjälp om man blir utsatt för våld av sin pojk- eller flickvän.

Att utsätta en partner för våld är ett brott och ska såklart anmälas till polisen, men Köpings kommun erbjuder också en hel del stöd.

Du kan läsa mer om vad som räknas som våld och hur kommunen kan hjälpa dig.

Ungcoacher och annan personal kan vara ett stöd för dig!

Vi tog ett snack med en av våra ungcoacher Malin Ljung för att höra vad de kan stötta med.

Hej Malin! Vad skulle du vilja säga till unga personer som inte har det bra i sina relationer?

- Att bli nedtryckt och nedvärderad kan leda till att man tappar tron på att man förtjänar något bättre och då är det varken konstigt eller skamligt att man trots våld stannar kvar. Något du kan prova är att byta perspektiv. Om du tänker att det handlar om någon du bryr sig mycket om. Om du tänker att din situation istället handlat om någon annan... Hur hade du reagerat om din kompis eller syskon var utsatt för samma sak som du är? Vad hade du gett för råd? Försök tänka likadant om dig själv. Du förtjänar att ha en relation där du är trygg och glad!

Går det bra för unga personer att vända sig till ungcoacher och fritidsledare, exempelvis på fritidsgården Kuggen, om man har en pojk- eller flickvän som är våldsam?

- Ja! Vi är ute på skolorna och på stan så mycket vi kan för att vara extra lätta att ta kontakt med. Om man är utsatt finns det flera sätt vi kan hjälpa till. Vi kan stötta unga i att våga berätta för sina vårdnadshavare, hjälpa till med att ta första kontakten med andra ställen i kommunen som erbjuder stöd, eller bara lyssna och nysta i situationen. Mycket beror på vad ungdomen själv känner sig redo för och trygg med.

Brott ska alltid anmälas till Polisen!

Vi uppmanar alla att anmäla brott!

 • Anmäl alltid brott till Polisen.
 • Vid direkt och akut fara ringer du 112!
Det här räknas som våld
 • Psykiskt våld består bland annat av hot om fysiskt eller sexuellt våld, kränkande och nedvärderande uttalanden, kontrollerande beteenden och isolering.
 • Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som skadar och orsakar fysisk smärta. Det kan vara knuffar, slag, sparkar, stryptag eller användande av vapen eller tillhyggen.
 • Sexuellt våld kan handla om påtvingade sexuella handlingar, beröringar och våldtäkt.
 • Materiellt våld kan innebära att förstöra eller hota om att förstöra gemensamma ägodelar, personliga tillhörigheter, barnens leksaker och att begränsa den andra personens ekonomiska utrymme.
 • Latent våld kan vara stark ilska och aggressivitet som visar sig genom exempelvis kroppshållning och kroppsuttryck som skapar rädsla och upplevs som hot om våldsamma konsekvenser. Detta formar våldsoffret att vara till lags.
 • Försummelse kan innehålla medvetet felaktig medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda, bli lämnad utan hjälp och tillsyn i långa perioder. Det kan handla om vanvård och att hindra den utsatte från att uppsöka sjukvård.
 • Ekonomiskt våld handlar om att inte få tillgång till sin egen ekonomi, att ekonomin kontrolleras av utövaren. Det kan handla om att utövaren inte låter den utsatte få tillgång till sin egen lön utan ger honom/henne veckopeng, att utövaren tecknar abonnemang i den utsattes namn med mera.
 • Socialt våld handlar om att våldsutövaren isolerar den utsatte, som hindras att träffa vänner, familj och att delta i olika sociala aktiviteter.
 • Materiellt våld kan vara att egendom förstörs.
 • Funktionshinderrelaterat våld är då våldet riktar sig direkt på den utsattes funktionsnedsättning.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck kan se ut på många olika sätt, men utmärkande är att det är planerat, kollektivt och att hederstänkande har en avgörande roll. Förtrycket sker i patriarkala system och handlar till största delen om kontroll av flickors och kvinnors sexualitet, där handlingar ses som symboler för släktens heder. Våldet kan ta sig i uttryck såväl psykiskt som fysiskt, sexuellt och socialt. Ungdomar kan utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck på grund av sin sexuella läggning.
 • Våld mot djur, våld eller plågsam behandling mot djur, eller hot om att skada eller avliva djuret.