Om utbildningen och kurserna

Här hittar du information om hur utbildningen Produktionstekniker bedrivs samt vad du kommer lära dig på kurserna.

Allmän information om utbildningen:

  • Utbildningstyp: Yrkeshögskola
  • Examen: Yrkeshögskoleexamen
  • Längd: 78 veckor
  • Studietakt: 100%. Utbildningen sker i snitt tre dagar i veckan med övriga dagar självstudier.
  • Poäng: 390 YH-poäng
  • Studieort: Köping, eller via satellit i Arvika, Eskilstuna, Fagersta, Torsby eller Årjäng.
  • Studieekonomi: utbildningen är berättigad studiemedel genom CSN

Lärande i arbete (LIA)

Totalt 20 veckor av utbildningen genomförs på en arbetsplats. Under dessa veckor ska den studerande prova på rollen som produktionstekniker och för att arbeta mer praktiskt med hjälp av handledare.

5 veckor tillkommer med examensarbete som ska göras mot arbetslivet.

Satellit - distansstudier från Arvika, Eskilstuna och Fagersta

Utbildningens genomförandeort är Köping. Det finns även möjlighet att följa utbildningen på Arvika Näringslivscentrum, Kompetensgallerian i Eskilstuna eller via NVU i Fagersta. Detta kallas satellit och lektionerna sker i realtid.

Lärplattform

Utbildningen använder lärplattformen It's Learning, där utbildningsledare och lärare lägger upp allt material angående utbildningen.

It's Learning Köping

Dator och programvara

Som studerande på Produktionsteknikutbildningen får du möjlighet att låna en dator med all relevant programvara som krävs. Delar av kurser genomförs via Microsoft Teams.

Studieekonomi

Utbildningen är på heltid och studiemedelsberättigad. Du ansöker själv om studiemedel via CSN.

Klicka här om du vill veta mer
om studieekonomi

Kurser

Nedan följer information om kurserna som ingår i utbildningen och vad du kommer lära dig.

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Kursen syftar till att ge den studerande specialiserade kunskaper och överblick inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Kursen behandlar bland annat systematiskt arbetsmiljöarbete arbetsmiljö, standarder, CE-märkning, riskanalyser: skapa, värdera, hantera, arbetsmiljölagen, ergonomi och ergonomiska lösningar, tillbud och olycksrapportering samt säkerhet på arbetsplatsen.

Målet är att den studerande efter kursen ska ha en överblick över gällande lagar och föreskrifter inom arbetsmiljö, samt ha kunskaper för att kunna planera och utföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.

YH-poäng: 10

Digitalisering, Smart Industri och Industri 4.0

Kursen syftar till att behandla industrins historiska utveckling och den industriella revolutionen.

Målet är att ge den studerande en god förståelse för hur den moderna industrin kommer att utvecklas och se ut i framtiden gällande produktion, automation, digitalisering och information med stort fokus på Smart Industri och Industri 4.0. Kursen kommer att ge den studerande kunskap om olika digitala verktyg som tex Collaborative Robots, Virtual Reality (VR), Simulering- och optimering, Internet of Things (IoT), Big Data mfl.

YH-poäng: 20

Tillämpad matematik och fysik

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom produktionsteknisk matematik samt hur matematiska verktyg används inom yrkesrollen.

Kursen ger även grundläggande kunskaper i att användning av fysiska formler för att kunna räkna ut bland annat olika moment. Kursens mål är att ge en fördjupad förståelse för att analysera och värdera resultat exempelvis inom statistik. Kursen behandlar även Trigonometri och Geometri, Algoritmer samt problemlösningsmetodik.

YH-poäng: 20

Bearbetningsteknik och materiallära

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom materiallära och bearbetning inom produktionsprocessen. Kursen kommer att ta upp tolkning av skärdata och vikten av att välja rätt bearbetningsmetod och material.

Målet är att den studerande ska ha god kännedom och förståelse för val av material och bearbetningsteknik i olika delar av
tillverkningsprocessen.

YH-poäng: 20

LEAN

Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper och förståelse för effektiviseringsarbete och förbättringar genom modeller som finns inom LEAN produktion. Kursen kommer att behandla modeller och koncept för
produktionseffektivisering och förbättring som tex 5S, Kaizen; SMED, PGSA, 4P, Six Sigma- Green Belt.

Målet är att kursen ska ge den studerande kunskaper i att använda olika metoder för att minska förluster och skapa effektiva flöden inom en organisation eller industri, samt få kunskap om skillnader mellan de olika metoderna.

YH-poäng: 20

Mätteknik

Kursen syftar till att ge specialiserade och fördjupade kunskaper inom olika mätmetoder i dagens moderna industri. Kursen behandlar form och läge, felsökning, ritningsläsning, toleranser – måttjämkning, mätdugligheter (MSA), statistisk utvärdering av mätvärden (Minitab), tyda mätprotokoll från koordinatmätmaskiner, kalibrering av mätverktyg, kännedom om beröringsfri mätning, temperaturens påverkan på mätresultatet, läckagekontroll (ex monterad enhet, hus och lock), momentmätning, utvärdering av gängor, kontroll av hårdhet (Brinell, Vickers, Rockwell), analoga mätverktyg.

Målet är att den studerande ska få fördjupade kunskaper i att självständigt kunna välja rätt mätverktyg/utrustning i förhållande till toleranser samt praktiskt kunna tillämpa olika mätmetoder i den moderna industrin men även kunskaper i användning av olika mätmetoder över tid.

YH-poäng: 20

Konstruktion, ritningsläsning, 3D och CAD/CAM

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i CAD. Kursen ska ge kunskaper i att generera kod till tillverkande maskiner, både CNC och 3Dskrivare (additiv tillverkning).

Målet är att ge den studerande fördjupade kunskaper i konstruktionsprocessen samt ritningsläsning. Med hjälp av ritningar konstruera modeller eller ritningar i layoutprogram.

YH-poäng: 30

Projektledning och kommunikation

Kursen syftar till att ge kunskaper i att leda, verka och följa upp projekt. Kursen kommer att behandla planering, rapportering, uppföljning och investeringar.

Målet är att den studerande ska få kunskaper i presentationsteknik, ledarskap och projektkommunikation och uppföljning som krävs för yrkesrollen.

YH-poäng: 15

LIA 1

LIA 1 syftar till en auskulterande (undersökande) period som ger den studerande en inblick i yrket. Kursen kommer att fokusera på företagets produktionsprocesser som resulterar i en skriftlig rapport med fokus på digitaliseringens möjligheter (Industri 4.0) på aktuellt företag.

YH-poäng: 40

Industriell ekonomi

Kursen syftar till att ge kunskaper om investeringar, offertunderlag, produktionskalkyler, beräkningar och logistik (Supply chain) – lagerkostnader, Capex, Opex och Cirkulär ekonomi (CE). Målet är att den studerande ska få kunskap om sambandet mellan vinst, kostnader och lönsamhet.

YH-poäng: 20

Produktionsprocesser och beredning 1

Kursen är uppdelad i två delkurser där del 1 är mer teoretisk. Del 1 syftar till att ge den studerande fördjupade och specialiserade kunskaper inom produktionsprocesser och beredning inom aktuell bransch. Kursmoment i
del 1 behandlar bland annat kunskaper om verktyg och modeller för produktion och beredning.

YH-poäng: 30

Industriell IT och kommunikation

Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper om och överblick i databashantering, analysering av data (Big Data), flödesanalyser, affärssystem och Informations- och IT-säkerhet (Cybersecurity), Excel, samt förståelse för hur människa, maskin och process kommunicerar med varandra. Kännedom om hur data lagras och vilken data som är relevant.

Målet är att den studerande efter kursen ska kunna hantera olika programvaror relevanta för industrin samt ha en förståelse för kommunikation och IT-säkerhet.

YH-poäng: 15

Teknisk engelska, internationell kommunikation

Kursen syftar till att ge kunskaper i tekniska engelska, konversation, termer och rapportering.

Målet är att den studerande ska få fördjupade kunskaper i internationell presentation och kommunikation, både skriftligt och muntligt.

YH-poäng: 10

Kvalitetsteknik

Kursen syftar till att ge den studerande specialiserade kunskaper om olika arbetssätt och verktyg för kvalitetsutveckling. Kursen behandlar bland annat kapabilitetsstudie, kvalificering av produkter, revisioner,
riskbedömning, kvalitetskunskaper och kvalitetsmetoder, bland annat de sju olika förbättringsverktygen. Målet är att den studerande efter kursen ska ha kännedom om och kunna anpassa metoder samt kunna föreslå förbättringar inom kvalitetstekniskt arbete.

YH-poäng: 15

Produktionsprocesser och beredning 2

Del 2 är till största delen praktisk och målet är att ge den studerande en fördjupad förståelse för produktionsprocessen inom aktuell bransch genom praktisk tillämpning. Kursmoment i del 2 handlar om att arbeta med och hantera verktyg och modeller rörande produktionsprocesser och beredning.

YH-poäng: 20

LIA 2

LIA 2 syftar till att ge den studerande möjligheten att omsätta teori till verklighet inom yrkesrollen. Denna period kommer ge den studerande en fördjupad förståelse för hur teoretisk kunskap inom produktionstekniskt arbete tillämpas i praktiskt arbete. Detta är den sista LIA -perioden innan examensarbetet där den studerande självständigt förväntas kunna utföra
moment inom produktionsprocessen. Företaget ska uppmuntra till problemlösande uppgifter/moment gärna med fokus på Industri 4.0/Smart Industri.

YH-poäng: 60

Examensarbete

Kursen är det avslutande momentet på utbildningen och ska bygga på de kunskaper och färdigheter som den studerande har inhämtat under hela utbildningen. Kursen ska resultera i ett självständigt examensarbete med fokus på produktionsprocessen och Industri 4.0/Smart Industri. Examensarbetet kommer att resultera i en rapport som redovisas både muntligt och skriftligt.

YH-poäng: 25

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Janne Rautiainen

UTBILDNINGSLEDARE - YRKESHÖGSKOLAN