Om utbildningen och kurserna

Här hittar du information om hur utbildningen Specialistundersköterska- avancerad nära vård inom kommunal verksamhet kommer att bedrivas samt vad du kommer lära dig på kurserna.

Allmän information om utbildningen:

  • Utbildningstyp: Yrkeshögskola
  • Examen: Yrkeshögskoleexamen
  • Längd: 96 veckor
  • Studietakt: 50%, vilket motsvarar 20 timmars studier i veckan. Av dessa är 9 timmar lärarledd undervisning. Utbildningen sker på plats i skolan eller via satellitort 2 halvdagar i veckan.
  • Poäng: 240 YH-poäng
  • Studieort: Köping, eller via satellitort Fagersta ( Satellitort innebär att du läser utbildningen på plats från din studieort och kan följa undervisningen i realtid via videolänk) Ej att förknippa med distans då du måste vara på plats och följa undervisningen de dagar och tider som är schemalagda.
  • Studieekonomi: utbildningen är berättigad studiemedel genom CSN

Lärande i arbete (LIA)

Totalt 8 veckor av utbildningen genomförs på en arbetsplats. Under dessa veckor har du möjlighet att utöva och träna på framtida specialistfunktioner inom avancerad nära vård. Det finns möjlighet att förlägga LIA perioden på heltid och kommer då att bedrivas under 4 veckor med 100 % studietakt. Mer info om detta ges vid utbildningens start.

Examensarbete

I slutet av utbildningen ska ett examensarbete skrivas med inriktning mot avancerad nära vård.

Lärplattform

Utbildningen använder lärplattformen It's Learning, där utbildningsledare och lärare lägger upp allt material angående utbildningen.

It's Learning Köping

Studieekonomi

Utbildningen är på heltid och studiemedelsberättigad. Du ansöker själv om studiemedel via CSN.

Klicka här om du vill veta mer
om studieekonomi

Kurser

Nedan följer information om kurserna som ingår i utbildningen och vad du kommer lära dig.

Avancerad omsorg

Kursen kommer att ge den studerande fördjupade och specialiserade kunskaper inom sjukdomslära, gerontologi-det naturliga åldrandet, smärtlindring, tolka symtom, somatiska sjukdomar, förståelse för hur sjukdomar påverkar, multisjuklighet, kognitiva sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, Parkinson, alzheimer, KOL, åldersrelaterade sjukdomar och åldrandets processer, specifik kompetens om smärta och smärtlindring vid livets slutskede. Kursen kommer att ge specialiserade kunskaper om sjukdomstillstånd för äldre med multipla hälsoproblem. Kursen kommer även att ge den studerande färdigheter i personcentrerad vård och omsorg till äldre.

YH-poäng: 40

Avancerad omsorg- omvårdnad och proaktiva insatser

Kursen kommer att ge fördjupad och specialiserad kunskap om sårvård, medicinsk kunskap- läkemedelslära, sköra äldre och läkemedel, kroppsnära omsorg, egenvård, smittspridning, lagar och författningar som reglerar smittskydd och vårdhygien, infektionsförebyggande åtgärder samt färdigheter i att identifiera riskfaktorer. Specialiserade kunskaper om förebyggande åtgärder för att förhindra sjukdomsutveckling.

YH-poäng: 30

Dokumentation, handledning och samverkan

Kursen kommer att ge den studerande fördjupade och specialiserade kunskaper inom handledning, dokumentation samt betydelsen av samverkan utifrån organisationens uppdrag, aktuell lagstiftning och med olika aktörer. Kursen kommer att behandla dokumentationsprocessen inom vård och omsorg, dess syfte och styrdokument på ett fördjupat plan.

Tillämpning av dokumentation utifrån socialtjänstlagen. Kännedom om sammanhållen journalföring. Specialiserade och fördjupade kunskaper om samtycke, synsätt och utformning av genomförandeplan och avvikelserapporter. Hur och varför avvikelser ska skrivas. Ordets betydelse och värdeladdade ord. Datakunskap , tips och teknik inom dokumentation och dess dokumentationssystem. Kvalitets, säkerhets och uppföljningsarbete. Att dokumentera utefter gällande lagar och regler. Vad är relevant att skriva och för vem. Förståelse för dokumentationens betydelse och målgrupp. Kursen kommer även behandla pedagogisk handledning och kommer att ge kompetenser för att kunna handleda kollegor på arbetsplatsen samt kunskaper om hur arbetsplatsen kan fungera som en lärande och utvecklande miljö. Kursen kommer även att ge specialiserade kunskaper om samverkans betydelse ur kvalitetssynpunkt utifrån den enskilde individen och för utvecklingen av en god och nära vård.

YH-poäng: 25

Etik, bemötande och förhållningssätt

Kursen kommer att ge kunskaper om kulturella skillnader, existentiella samtal, samtalsmetodik, värdegrund, lågaffektivt bemötande, bemötande ur ett mångkulturellt perspektiv. Salutogent förhållningssätt (KASAM), att stärka den enskildes känsla av sammanhang. Efter kursen ska den studerande ha färdigheter i att tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt som bidrar till meningsfullhet, självständighet, motivation, och delaktighet för äldre vårdtagare.

YH-poäng: 15

Examensarbete

Examensarbetet kommer att ligga i anslutning till LIA och målet med kursen är att den studerande självständigt ska skriva ett examensarbete med inriktning mot avancerad nära vård. Kursen ska ge kunskaper om vetenskapligt arbetssätt och metoder. Efter kursen ska den studerande ha färdigheter och kompetenser att samla in, bearbeta, sammanställa , analysera och redovisa information på ett systematiskt sätt. Den studerande ska kunna omsätta sina praktiska och teoretiska kunskaper i ett vetenskapligt uppställt examensarbete. Den studerande ska kunna använda och referera till minst en källa på engelska samt i examensarbetet skriva ett abstract på engelska.

YH-poäng: 15

LIA

Beskrivning: Kursen syfte är att den studerande ska kunna omsätta teori till praktisk handling och ytterligare kunna specialisera och fördjupa sina kunskaper inom verksamhetsområdet. Den studerande kommer under sin LIA att få möjlighet att utöva och träna på framtida specialistfunktioner inom avancerad nära vård.

YH-poäng: 20

Näring och hälsa

Kursen kommer att ge specialiserade kunskaper om kostens och näringens betydelse för hälsa och välbefinnande samt kostens betydelse för uppkomst och behandling av olika sjukdomstillstånd. Nutrition-undvika sjukdom och återvinna hälsa, hygien, munhälsa, kost & måltidskunskap, vikten av fysisk aktivitet, ergonomi, hemmiljö/måltidsmiljö.

YH-poäng: 10

Palliativ vård

Kursen kommer att ge specialiserade kunskaper om vård i livets slutskede, salutogent förhållningssätt, Palliativ vårdfilosofi, relevant lagstiftning, kulturella värderingar, teorier och modeller vid sorgeprocessens olika faser. Kursen kommer att ge den studerande fördjupade och specialiserade kunskaper om palliativa vårdens fyra hörnstenarsymptomlindring, teamarbete, kommunikation, brytpunktsamtal, närståendestöd, dokumentation i livets slut och nationell vårdplan. Målet är att den studerande självständigt ska kunna identifiera, analysera och planera en anpassad vård och omsorg utifrån ett personcentrerat förhållningssätt vid livets slutskede.

YH-poäng: 30

Samtal och kommunikation

Kursen kommer att ge specialiserade kunskaper om interkulturell kommunikation, kommunikationens betydelse för vårdtagaren och dess närstående. Specialiserade kunskaper om SBAR, kommunikationsmodell för att säkerställa god informationsöverföring (Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation). Den studerande kommer även att få fördjupade kunskaper om samtalsmetodik, och verktyg och metoder för kommunikation. Kursen kommer även att ge fördjupade kunskaper i kriser och krishantering.

YH-poäng: 10

Välfärdsteknik och medicinteknik i hemmet

Kursen kommer ge specialiserade kunskaper i vad är IT, vad innebär digitalisering inom vård och omsorg, vad är välfärdsteknik, vad är e-hälsa, varför välfärdsteknik inom vården? välfärdsteknik med brukarfokus, vad innebär välfärdsteknik för den anställda? medicinteknik i hemmet, lagar & regler, tex sekretess och kameraövervakningslagen. Den tekniska utvecklingen inom välfärdstekniken och e-hälsa. Framtidsspaning inom området. Kunskaper om tjänstedesign för en förbättring av vården utifrån patienternas perspektiv. Efter kursen kommer den studerande har fördjupad och specialiserad kunskap om välfärdsteknik och olika digitala verktyg , dess betydelse inom vård och omsorg och ha kunskap om metoder och arbetssätt gällande implementering av välfärdsteknik på arbetsplatsen. Teknikstöd kopplat till vård och omsorgsverksamhetens målgrupp för att ge stöd i att kunna tillämpa välfärdsteknik i vardagen för ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

YH-poäng: 20

Äldrepsykiatri

Kursen kommer att behandla psykisk hälsa och ohälsa, psykiatri, geropsykiatri. Kursen kommer att ge den studerande specialiserad kunskap om psykisk hälsa/ohälsa hos äldre. Den studerande kommer få kompetenser i att identifiera och bemöta den äldre utifrån affektiva syndrom, ångestsyndrom och psykoser. Att kunna identifiera olika beteendemässiga symptom kopplad till demens och psykiatrisk sjukdom -vad är vad? Specialiserade kunskaper om farmakologi och alternativa behandlingsmetoder.

YH-poäng 25

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Eva Persson

UTBILDNINGSLEDARE - YRKESHÖGSKOLAN