Om utbildningen och kurserna

Här hittar du information om hur utbildningen Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldrekommer att bedrivas samt vad du kommer lära dig på kurserna.

Allmän information om utbildningen:

  • Utbildningstyp: Yrkeshögskola
  • Examen: Yrkeshögskoleexamen
  • Längd: 96 veckor (ca 2 år)
  • Studietakt: deltid 50%, vilket motsvarar 20 timmars studier i veckan.
  • Utbildningen kommer att varvas med klassrumsundervisning, praktisk tillämpning,
    studiebesök, föreläsningar, workshops och övningar, case, självstudier mm.
  • Poäng: 200 YH-poäng
  • Studieort: Köping, eller via satellitort Fagersta ( Satellitort innebär att du läser utbildningen på plats från din studieort och kan följa undervisningen i realtid via videolänk) Ej att förknippa med distans då du måste vara på plats och följa undervisningen de dagar och tider som är schemalagda.
  • Studieekonomi: Utbildningen är berättigad studiemedel genom CSN

Examensarbete

I slutet av utbildningen ska ett examensarbete skrivas med inriktning mot avancerad nära vård.

Lärplattform

Utbildningen använder lärplattformen ItsLearning, där utbildningsledare och lärare lägger upp allt material angående utbildningen.

Itslearning Köping

Studieekonomi

Utbildningen är på heltid och studiemedelsberättigad. Du ansöker själv om studiemedel via CSN.

Klicka här om du vill veta mer
om studieekonomi

Kurser

Nedan följer information om kurserna som ingår i utbildningen och vad du kommer lära dig.

Äldrepsykiatri

Kursen behandlar frisk och riskfaktorer för psykisk hälsa och
ohälsa, missbruk, beroendeproblematik, olika
sjukdomstillstånd, orsaker, komplexa omsorgs- och
omvårdnadssituationer i samband med detta.
Kursen behandlar vidare demenssjukdom och kognitiv svikt,
olika sjukdomstillstånd utifrån ett medicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv samt hur det påverkar den enskilde och
närstående.
Kursen tar även upp behandlingsmetoder utifrån nationella
riktlinjer.

YH-poäng: 55

Välfärdsteknik och hjälpmedel

Kursen behandlar hur kvaliteten inom vård och omsorg kan
höjas med stöd av digitala tjänster, välfärdsteknik och andra
hjälpmedel.
Utifrån ett personcentrerat förhållningssätt lär sig den
studerande att forma insatser som utgår från individuella
omvårdnadsbehov.

YH-poäng: 15

Pedagogiskt ledarskap, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling

Kursen behandlar hur omsorgs- och omvårdnadsuppgifter
dokumenteras och rapporteras inom vård och omsorg av äldre i enlighet med gällande författningar samt hur avvikelser förebyggs genom kontinuerliga riskbedömningar.
Den studerande lär sig verksamhetsutveckling utifrån
evidensbaserad praktik och att arbeta mot nationella
kvalitetsregister.
Vidare tar kursen upp pedagogiskt ledarskap, arbetsplatslärande, grupprocesser samt metoder för
handledning och reflektion.

YH-poäng: 25

Palliativ vård av äldre i livets slutskede

Kursen behandlar hur det är att arbeta nära döende och deras
anhöriga utifrån ett salutogent förhållningssätt och palliativ
värdefilosofi inom vård och omsorg av äldre.
Kursen tar även upp det svenska palliativregistret samt hur det används utifrån uppsatta riktlinjer och direktiv.
Den studerande ges tillfälle att reflektera över det egna
förhållningsättet till död och sorgearbete.

YH-poäng: 15

LIA

Kursen behandlar arbetet som specialistundersköterska inom
vård och omsorg av äldre samt ger den studerande tillfälle att
utifrån innehållet i de teoretiska kurserna reflektera över och
analysera arbetet.
Kursen ska även behandla verksamhetsutveckling och
handledning samt etiska frågeställningar som en
undersköterska kan ställas inför inom arbete med vård och
omsorg av äldre.
Om tillfälle ges ska den studerande träna på att tolka symptom på de vanligaste geriatriska sjukdomstillstånden och
biverkningar av de vanligaste läkemedlen samt kunna skilja
dessa från tillstånd till följd av ett normalt åldrande, de
vanligaste demenssjukdomarna, psykiska sjukdomarna och
eventuella missbruksproblemen inom vård och omsorg av
äldre, de vanligaste demenssjukdomarna, psykiska
sjukdomarna och eventuella missbruksproblemen inom vård
och omsorg av äldre samt symptom på att en äldre människa
är i livets slutskede och behov av lindring av smärta eller
ångest i denna situation.

YH-poäng: 20

Gerontologi och geriatrik

Kursen är en fördjupning av innehållet i ämnet inom
gymnasieskolan.
Den studerande lär sig utveckla och fördjupa sin förmåga att
identifiera normala åldersförändringar och kunna särskilja
dessa från åldrandets sjukdomar.
Kursen tar upp omsorg och omvårdnad, rehabilitering,
funktionsbevarande omsorg samt kosten, nutritionen och
munhälsans betydelse vid vanliga sjukdomstillstånd hos äldre.
Den studerande ska kunna identifiera och förmedla
observationer av förändringar till det multiprofessionella teamet för att bidra till goda vårdstrategier.
Den studerande får en kunskapsbas inom ämnet för att efter
avslutad utbildning kunna handleda och vägleda studerande,
kollegor, närstående och anhöriga inom omsorgs- och
omvårdnadsuppgifter.

YH-poäng: 50

Examensarbete

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett
arbetsområde med anknytning till någon av kurserna.

YH-poäng: 20

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Eva Persson

UTBILDNINGSLEDARE - YRKESHÖGSKOLAN