Möjligheter efter utbildningen

Här hittar du allmän information om utbildningen till Specialistundersköterska – avancerad nära vård inom kommunal verksamhet.

Vad gör en specialistundersköterska inom avancerad nära vård?

Genom utbildningen har du skaffat dig fördjupade kunskaper för att kunna utföra en avancerad nära vård utifrån arbetsgivarens och vårdtagarens behov.

Efter utbildningen kommer du ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser:

 • Sjukdomslära och multipla hälsoproblem
 • Gerontologi
 • Hur sjukdomar påverkar
 • Smärtlindring & symptomtolkning
 • Sårvård & egenvård
 • Kroppsnära omsorg
 • Smittspridning, infektionsförebyggande åtgärder & identifiera riskfaktorer
 • Lagar och författningar
 • Läkemedelslära & medicinsk kunskap
 • Handledning, dokumentation och samverkans betydelse mellan olika aktörer inom vård och omsorg
 • Utformning av genomförandeplan och avvikelserapport
 • Kvalitets, säkerhets och uppföljningsarbete
 • Arbetsplatsen som en lärande och utvecklande miljö
 • Personcentrerat arbetssätt
 • Lågaffektivt bemötande
 • Bemötande ur ett mångkulturellt perspektiv
 • Salutogent förhållningssätt
 • Kost och måltidskunskapens betydelse för hälsan.
 • Palliativ vård och dess fyra hörnstenar.
 • Krishantering
 • Välfärdsteknik och digitala verktyg samt metoder för implementering på arbetsplatsen
 • Tjänstedesign
 • Personcentrerad vård
 • Nära vård
 • Proaktiva insatser
 • Psykisk hälsa och ohälsa hos äldre.
 • Farmakologi

Yrkesroller

Utbildningen leder till yrkesrollen Specialistundersköterska - avancerad nära vård

Möjligheter till arbete

Utbildningen är framtagen i nära samverkan med arbetsgivare inom vård och omsorg i Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Fagersta. Kurserna som ingår i utbildningen är helt uppbyggd utifrån det kompetensbehov arbetsgivarna har uppmärksammat ute i verksamheterna.

Viktigt att känna till är att Myndigheten för Yrkeshögskolan endast beviljar utbildningar där det finns ett behov av yrkesrollen.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Eva Persson

UTBILDNINGSLEDARE - YRKESHÖGSKOLAN