Fjärrvärmens miljövinster

Fjärrvärme – en framgångssaga för miljön lokalt, regionalt, nationellt och globalt där du bidrar!

Fjärrvärmens första stora miljönytta var lokal. Vartefter insikten vuxit om problemen med fossila bränslen och vår elbalans har fjärrvärmens nytta även visat sig vara nationell och global. Du som använder fjärrvärme är alltså med och bidrar till lösningen!

Mer än 50 år med fjärrvärme

Vanligaste uppvärmningsformen

Hälften av Sveriges samtliga byggnader värms idag med fjärrvärme, och andelen ökar fortfarande. Precis som hos oss i Köping, Kolsva och Arboga har nästan 500 av Sveriges tätorter byggt ut fjärrvärme.

Fjärrvärme – en viktig pusselbit i ett hållbart leverne och samhälle

Fjärrvärmen har inneburit en revolution när det gäller luftkvaliteten i städerna. Vartefter fjärrvärmen byggdes ut försvann den orenade röken från tusentals skorstenar som satt på i princip varje hus. I början producerades fjärrvärmen ofta av fossila bränslen.

Vi tar vara på industrins spillvärme

Istället för att byta till miljövänligare bränslen i varje enskild panna kan vi göra det på ett ställe i en eller några få centrala produktionsanläggningar. Eller som i vårt fall – till att använda överskottsvärme som redan finns.

Övergången inom fjärrvärmen från fossila bränslen till återvinning av spillvärme och biobränslen minskade Sveriges totala utsläpp av koldioxid med en femtedel på två decennier. Tillsammans med er kunder har vi alltså åstadkommit stora framsteg -men vi arbetar vidare för att ytterligare minska landets utsläpp av växthusgaser genom att ansluta fler fastigheter till fjärrvärme.

VME Fjärrvärme har under 2023 ett utsläpp av växthusgaser på 39,83g CO2 ekv/Kwh

Fjärrvärme även viktig för tillgången av el

Under slutet på 2010-talet har risken för tillfälliga brister i tillgången på el uppmärksammats. Det handlar vanligtvis om kapacitetsbrist i överföringen i elnäten. Det har lett till att t.ex. industrier och datahallar inte kunnat etablera sig kring flera större städer och att tåg periodvis fått gå med reducerad hastighet. Fjärrvärme är en viktig del av lösningen även här. Om inte fjärrvärme användes skulle oftast el användas för uppvärmning, vilket gör att fjärrvärmen avlastar elsystemet. Om all fjärrvärme skulle täckas av el istället skulle det behövas motsvarande ytterligare 2 till 6 kärnkraftsreaktorer, beroende på om elen används direkt för värme eller till värmepumpar. I många städer får man dessutom ut el när fjärrvärmen produceras i kraftvärmeverk, vilket gör att fjärrvärmen i landet totalt sett även är en stor nettoproducent av el.

Vår strategi för att vi tillsammans ska bidra till det hållbara samhället

Vårt mål är att använda så mycket återvunnen värme som möjligt, i dagsläget cirka 50% av vår leverans. I övrigt producerar vi värmen med biobränslen som är restprodukter från främst skogs- och träindustri. De kallaste dagarna eldar vi även bioolja som också produceras av biologiska restprodukter, t.ex. från skogs- och djurfoderindustri samt Eo1 som reservproduktion.

 

År 2023 fördelades värmeproduktionen enligt nedan, klicka på diagrammet för förstoring:

Förstora bilden

Det målmedvetna arbetet med att ta vara på spillvärme och övergång till biobränslen har inneburit att fjärrvärmen i Köping, Kolsva och Arboga minimerar användningen av fossila bränslen. Tack vare det har fjärrvärmen stått för över 90 % av de minskningar av växthusgasutsläpp som uppnåtts i våra städer sedan 1990-talet. Se diagrammet nedan (klicka på det för att förstora):

Förstora bilden

VME arbetar förebyggande med viktiga miljöfrågor

  • Vår fjärrvärme ska baseras på energiåtervinning och biobränslen.
  • Minska miljöpåverkan vid drift och underhåll av gator och parker.
  • Producera och rena vatten med god kvalitet och hög leveranssäkerhet
  • Minska miljöpåverkan från fordon och poolbilsverksamhet.

Vi ska ställa miljökrav vid investeringar samt vid upphandling av varor och tjänster.

Vi ska arbeta med ständig utveckling av våra produkter och tjänster för att skydda miljön samt
minska vår miljöpåverkan med lagstiftning och andra regelverk som utgångspunkt.

Vår miljöpolicy (PDF) Pdf, 77 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: