Vem har ansvar för vägen?

Den som har ansvar för en väg, gata eller gång- och cykelbana kallas för väghållare. Det ansvaret är fördelat mellan staten, kommunen och enskilda personer eller föreningar.

Anmäl brister i drift och underhåll till väghållaren

Den som är väghållare ska sköta drift och underhåll av vägen. Det är ett omfattande ansvar som bland annat innebär:

 • Snöröjning och halkbekämpning
 • Reparation av skador (till exempel potthål), och hyvling och dammbindning på grusvägar
 • Bibehålla standarden genom att till exempel förnya slitlager och vägmarkeringar, och dika längs med vägen
 • Förbättra standarden genom att exempelvis förstärka bärigheten eller öka trafiksäkerheten
 • Hålla vägen ren genom bland annat sopning och ogräsbekämpning
 • I övrigt hålla vägen i "tillfredsställande skick", till exempel genom att röja vägrenen, klippa gräs, beskära träd...

Om du är missnöjd med driften och underhållet av en väg i kommunen ska du anmäla det till den som är väghållare, vilket alltså inte alltid är kommunen.

Zooma och flytta för att se vem som äger viken väg. Blåa är kommunala, röda är statliga och gröna är enskilda vägar.

Kommunala vägar

I Köping, Kolsva och Munktorp är kommunen väghållare för de flesta gator, gång- och cykelvägar. Vi ansvarar för cirka tolv mil gator och drygt sex mil gång- och cykelvägar. Driften för våra gator sköts av VME.

Här anmäler du fel på kommunala vägar

Statliga vägar

Staten har genom Trafikverket väghållaransvaret för de flesta större vägar utanför tätorterna. Trafikverket ansvarar dock även för dessa vägar:

Köping

 • Väg 250 genom Köping

Kolsva

 • Väg 250
 • Bergslagsvägen
 • Bruksgatan
 • Odensvivägen

Munktorp

 • Väg 558
 • Västeråsvägen genom Munktorp

Himmeta

 • Himmetavägen

Enskilda vägar

De flesta mindre vägar utanför tätorterna sköts av vägföreningar, skogsbolag eller liknande. Dessa vägar kallas enskilda vägar. Även i tätorter, till exempel i Köping, finns fastigheter och vissa bostadsområden som ansvarar för sin egen väghållning. I vissa fall går det att få bidrag till att sköta sin väg.

Bidrag till enskilda vägar

Statligt bidrag

Statsbidrag till enskilda vägar sköts av Trafikverket. Om vägen är berättigad till statsbidrag bidrar även Köpings kommun med 10% av vägens driftskostnad för den del som ligger innanför kommungränsen.

Kommunalt bidrag

Bidrag för underhåll av enskild utfartsväg kan sökas hos VME. Med utfartsväg menas en väg som leder från fastigheten till närmaste större väg. Maximalt bidragsbelopp är för närvarande 1,50 kronor per meter väg. Vägen får inte vara berättigad till statsbidrag.

Regler för att kunna få bidraget:

 • För att få bidrag måste vägen hållas i gott skick och vara framkomlig för motorfordon året runt.
 • Vägen ska vara minst 100 meter. Längden avser sträckan från allmän väg eller samfälld väg till yttergräns för tomt eller gårdsplan.
 • Bidrag utgår ej för väg inom planlagt område eller från sommarbostad.
 • Förekommer fler utfarter från samma fastighet utgår bidrag endast till en väg.
 • Den som söker bidrag ska vara fast boende på fastigheten enligt folkbokföringslagen.
 • Vid fler boende utmed utfartsvägen ska väghållningen vara ordnad i någon form av organisation eller genom överenskommelse som godkänts av kommunen.
 • Årligt driftbidrag betalas ut i efterskott för kalenderår.
 • Kommunen prövar förutsättningarna för bidrag varje år i samband med budgetarbetet.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: