Vem har ansvar för vägen?

Den som har ansvar för en väg, gata eller gång- och cykelbana kallas för väghållare. Det ansvaret är fördelat mellan staten, kommunen och enskilda personer eller föreningar.

Anmäl brister i drift och underhåll till väghållaren

Den som är väghållare ska sköta drift och underhåll av vägen. Det är ett omfattande ansvar som bland annat innebär:

 • Snöröjning och halkbekämpning
 • Reparation av skador (till exempel potthål), och hyvling och dammbindning på grusvägar
 • Bibehålla standarden genom att till exempel förnya slitlager och vägmarkeringar, och dika längs med vägen
 • Förbättra standarden genom att exempelvis förstärka bärigheten eller öka trafiksäkerheten
 • Hålla vägen ren genom bland annat sopning och ogräsbekämpning
 • I övrigt hålla vägen i "tillfredsställande skick", till exempel genom att röja vägrenen, klippa gräs, beskära träd...

Om du är missnöjd med driften och underhållet av en väg i kommunen ska du anmäla det till den som är väghållare, vilket alltså inte alltid är kommunen.

Zooma och flytta för att se vem som äger viken väg. Blåa är kommunala, röda är statliga och gröna är enskilda vägar.

Kommunala vägar

I Köping, Kolsva och Munktorp är kommunen väghållare för de flesta gator, gång- och cykelvägar. Vi ansvarar för cirka tolv mil gator och drygt sex mil gång- och cykelvägar. Driften för våra gator sköts av VME.

Här anmäler du fel på kommunala vägar

Statliga vägar

Staten har genom Trafikverket väghållaransvaret för de flesta större vägar utanför tätorterna. Trafikverket ansvarar dock även för dessa vägar:

Köping

 • Väg 250 genom Köping

Kolsva

 • Väg 250
 • Bergslagsvägen
 • Bruksgatan
 • Odensvivägen

Munktorp

 • Väg 558
 • Västeråsvägen genom Munktorp

Himmeta

 • Himmetavägen

Enskilda vägar

De flesta mindre vägar utanför tätorterna sköts av vägföreningar, skogsbolag eller liknande. Dessa vägar kallas enskilda vägar. Även i tätorter, till exempel i Köping, finns fastigheter och vissa bostadsområden som ansvarar för sin egen väghållning. I vissa fall går det att få bidrag till att sköta sin väg.

Bidrag till enskilda vägar

Sedan januari 2024 har kommunala bidrag till enskilda vägar dragits in.

I och med det rådande ekonomiska läget beslutade kommunfullmäktige att alla kommunala förvaltningar och bolag skulle minska sin budget inför 2024 och 2025. En av de besparingar som genomfördes för att nå den nya budgetramen var att bidrag till enskilda vägar drogs in från och med årsskiftet 2023/2024.

Kommunen har länge gett olika vägbidrag till enskilda vägar och VME har administrerat utbetalningarna av bidragen de senaste åren. För att minska kommunkoncernens budgetram drogs alla bidrag till enskilda vägar tyvärr in från och med 1 januari 2024.

Både komplementet till Trafikverkets årliga bidrag och det fristående bidraget dras in

Det är två olika bidrag som berörs:

 • Det ena är ett komplement till Trafikverkets årliga driftbidrag. Det har betalats ut i februari månad varje år och bidragsbeloppet har motsvarat 10% av Trafikverkets bidragsgrundande summa för den enskilda vägen. Det är bara kommunens komplement som dras in, Trafikverkets bidrag betalas ut som vanligt.
 • Det andra bidraget är fristående från statsbidrag och har betalats ut i november månad varje år med ett bidragsbelopp som motsvarat 1,50 kr per meter väg.

Beslut

Du kan läsa mer om beslutet på Köpings kommuns hemsida. Där hittar du kommunfullmäktiges protokoll. Budgetbeslutet står med i protokollet från 6 november 2023, § 143.

till kommunens webb koping.se

Kontakt

Om du har frågor om detta är du välkommen att kontakta vår kundtjänst: 0221-67 06 10kundtjanst@vme.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: