Vanliga frågor och svar om vatten

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om vårt kommunala dricksvatten samt en ordlista.

Har vi ett hårt eller mjukt vatten i Köping?

Vårt kommunala dricksvatten är mjukt (1,5-2,5°dH).

Vilket pH-värde har Köpings dricksvatten?

Köpings dricksvatten justeras till ett pH på 8,2-8,3.

Vilken alkalinitet är det på Köpings dricksvatten?

Alkaliniteten är cirka 120. Halt över 60 minskar risken för rostangrepp i ledningarna.

Varför får jag missfärgningar/beläggningar på porslinet i diskmaskinen?

Det vanligaste felet är att de nya maskinerna diskar med extra hög temperatur, 80-90° C, vilket innebär att kalk fälls ut. Problem försvinner oftast genom att använda sköljmedel. Se vad instruktionen till din diskmaskin säger.

Varför är mitt vatten missfärgat?

I de flesta fall är missfärgat vatten ofarligt. För säkerhets skull råder vi er att spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart innan du använder det till mat eller dryck.

Svart eller grått grumligt vatten

Svart eller grått grumligt vatten är missfärgat av partiklar av mangan, ett naturligt grundämne som finns i grundvatten. Partiklarna kommer från avlagringar i vårt ledningsnät. Det är inte farligt och oftast försvinner missfärgningen om man spolar ordentligt i kranen en stund.

Brunt vatten

Rostpartiklar (järnoxid) kan lossna från ledningarna när trycket i ledningarna förändras i samband med reparation, läckor eller underhållsarbeten i ledningsnätet.

Vitt eller gråvitt vatten

Ibland kan små luftbubblor göra att vattnet ser vitt eller grumligt ut. Detta beror oftast på att vattnet har värmts upp. Kallt vatten kan nämligen innehålla mer luft än ett varmt vatten. När det kalla vattnet värms upp inne i en fastighet släpper vattnet luften och det bildas små luftbubblor. I vissa fall kan luftbubblorna också bero på att luft kommit in i lednings­nätet i samband med ett lednings­arbete.

Om vattnets färg inte förbättras kan du ringa oss dygnet runt. Det kan vara så att det inträffat en läcka som vi ännu inte upptäckt.

0221-67 06 10

Grönt vatten

Har du grönt vatten i kran så beror det på en fjärrvärmeläcka. Det gröna vattnet är ofarligt men har inte dricksvattenkvalitet och ska inte drickas. Kontakta oss om du har råkat ut för det. Du kan ringa till oss dygnet runt.

0221-67 06 10

Hur kommer det sig att det finns mangan i vattnet?

Grundvattnet som används till att göra vårt dricksvatten har höga halter av mangan och vi har tidigare inte haft någon metod för att ta bort det. Det har inneburit att vi haft ganska mycket problem med missfärgat (men ofarligt) vatten.

Nu filtreras mangan bort i våra vattenverk och det skickas inte ut något nytt mangan i vattenledningarna. Däremot finns det mangan kvar sedan tidigare och vi kommer stegvis spola igenom ledningarna för att bli av med så mycket som möjligt.

Är det farligt att dricka vatten som innehåller mangan?

Kroppen behöver mangan för många funktioner. Människor får i sig mangan främst genom födan och cirka 20 procent kommer från dricksvattnet. För vuxna med en normalt fungerande kropp regleras manganet naturligt genom att kroppen bara tar upp så mycket som den behöver. Mycket höga manganhalter kan dock vara skadliga, främst för spädbarn som får bröstmjölksersättning, eftersom ersättningen i sig har hög manganhalt. De halter som är skadliga är dock mycket högre än de som har förekommit och förekommer i i Köpings dricksvatten.

Vad gör ni för att rena dricksvattnet?

I vårt nya vattenverk kan vi nu filtrera bort mangan genom så kallade nanomembran, där även metalljoner kan avskiljas. Vattnet behandlas också med ultraviolett ljus som skyddar mot mikroorganismer i vattnet.

Hur ofta ska jag läsa av vattenmätaren?

Vattenmätaren ska läsas av minst en gång om året. Vi skickar ut ett avläsningskort en gång om året. Du kan dock lämna in en avläsning oftare, då får du en faktura som stämmer bättre överens med din faktiska förbrukning. Enklast lämnar du in din avläsning via Mina Vattensidor.

Mina vattensidor

Det går också bra att skicka in den via e-post till:

kundtjanst@vme.se

Får jag installera en köksavfallskvarn?

Det är inte tillåtet att installera avfallskvarnar inom något område i Köpings kommun. Det kommunala avloppsledningsnätet är inte dimensionerat eller utformat för att hantera ett avloppsvatten som innehåller köksavfall, dessutom påverkar det reningsresultatet i reningsverket.

Vattnet smakar eller luktar illa, vad är fel?

Det är ganska vanligt att dålig smak eller lukt beror på ledningar inne på den egna fastigheten, men ibland kan det även beror på dålig omsättning av vattnet ute i ledningarna.

Prova spola alla kranar i huset samtidigt med kallt vatten i cirka 10-15 minuter och se om det hjälper. Om det inte hjälper så kolla om dina grannar har samma problem, om så är fallet så felanmäler du det.

Felanmäl vatten

Kan jag dricka varmvattnet direkt ur kranen?

Nej, det bör du inte göra. Det är bara kallvatten som klassas som livsmedel och som måste klara de gränsvärden för dricksvatten som är uppsatta av Livsmedelsverket. Kallvattnet genomgår därför regelbunden provtagning och kontroll. Varmvattnet däremot kontrolleras inte och bör inte användas till dryck eller matlagning. Varmvatten kan ibland innehålla höga halter bakterier och koppar.

Hur tömmer jag poolen?

Först måste vattnet vara fritt från kemikalier (klor är inte miljövänligt) så några dagar innan du ska tömma den kan du sluta tillsätta klor och låta solen förbruka kloret. Om du har en stor pool eller har tillsatt mycket klor kan du tillsätta natriumsulfit eller natriumtiosulfat för att avklorera din pool innan du tömmer den. Tillsätt natriumsulfit i vattnet och låt stå i några timmar innan du börjar tömma.

Vattnet får inte släppas ut i avloppet utan du kan låta det avklorerade vattnet rinna ut långsamt genom en slang över din gräsmatta. Låt tömningen ske sakta så att vattnet hinner infiltreras i gräsmattan. Om vattnet töms ut för snabbt kan det orsaka problem för dina grannar.

Enkel ordlista

BOD – biokemisk syreförbrukning, Biochemical Oxygen Demand

BOD7 – biokemisk syreförbrukning 7 dygn

Fastighet – tomt med eller utan byggnad

GVB – genomsnittlig veckobelastning

Infiltration – process då en del av regnvattnet sakta tränger ner i marken i stället för att rinna bort ovan mark

Ledningsrätt – ledningsrätt gör det möjligt för en ledningsägare att dra fram sina ledningar över annans mark för att viktiga samhällsfunktioner som el, telefoni, bredband, fjärrvärme, vatten och avlopp ska bli tillgängliga för alla. Ledningsrätt bildas genom en lantmäteriförrättning enligt ledningsrättslagen.

LTA-pump – förkortning av lätt trycksatta avsloppssystem och innebär att spillvattnet pumpas från fastigheten till det allmänna avloppsnätet. Pumpningen sker med en liten pumpstation som placeras på fastigheten.

Nanomembran – ett mycket finmaskigt filter

pe – personekvivalenter, föroreningsbelastning som används vid dimensionering och motsvarar den mängd som en person avger schablommässigt per dygn.

Pumpstation – består av en brunn oh en LTA-pump. Den behövs när fastigheten inte har självfall.

Resorption – cellers upptagning av vattenlösningar eller gaser. Uppsugning av vätska.

Spillvatten – förorenat vatten från hushåll, som bad, dusch, toalett och disk

Taxa – prislista som har beräkningar som grund

VA – vatten och avlopp

Vattendom – en vattendom fastställer hur vatten ska tappas ur en sjö, genom en damm eller vattenkraftverk och inom vilka gränser dessa vattenstånd måste ligga och under vilken tid dessa värden gäller. En vattendom kan också fastställa det maximala djupet på diken och kanaler.

VA verksamhetsområde – ett område där kommunen tar över ansvaret för vatten och avlopp. Varje fastighetsägare är skyldig att ansluta sig till ett kommunalt vatten- och avloppssystem. Ett avgränsat geografiskt område där lagens regelsystem med dess skyldigheter och rättigheter i vatten- och avloppsförhållande gäller för både huvudmannen för vatten- och avlopp och för fastighetsägaren.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: