Rening av avloppsvatten

Vårt avloppsvatten i kommunen renas i reningsverket i Norsa. Sedan släpps det renade vattnet ut i Mälaren. Här kan du läsa mer om hur reningen går till.

Reningsverket i Norsa. Här renas allt avloppsvatten i kommunen.

Enskilt avlopp

Om du vill läsa om enskilda avlopp och dess rening så är det till Köpings kommun du ska vända dig till.

Små avlopp på koping.se

Alla steg i reningsverket

Rensar bort föremål som har spolats ner

Ett galler filtrerar först bort allt som är över 3 mm t ex papper, trasor eller annat somspolats ner i avloppet sedan avskiljs sand med större kornstorlek än 0,3 mm samt flytande fetter i ett luftat sandfång.

Försedimentering

Här genomförs s.k. mekanisk rening fasta föroreningar sjunker till botten fetter och annat flytande material dekanteras bort.

Biologisk rening 1

I anoxiska bassängerna återförs aktivt slam från mellansedimenteringen. Slammet är rikt på mikroorganismer som omvandlar nitratkväve till vanlig kvävgas som går direkt upp i luften där det redan är en naturlig del.

Biologisk rening 2

I luftningsbassänger tillsätts syre genom att pumpa upp stora mängder luft i bassängerna. Det tillsatta syret gör att mikroorganismerna bryter ner ammoniumkväve och omvandlar det till nitratkväve.

Mellansedimentering

Här sjunker det slam som bildas när mikroorganismerna bryter ner ammoniumkvävet.

Flockningsbassängerna

Här tillsätts järnklorid så att de vattenlösta fosfaterna fälls ut och bildar fasta partiklar i flockar.

Slutsedimentering

Här sjunker flockarna på grund av sin tyngd till botten och skrapor skrapar ner slammet i slamfickor.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: