Vad händer just nu?

Här kan du följa arbetet med att bygga ut vatten- och spillvattenanläggningarna längs norra mälarstranden.

(Senast uppdaterad 2021-08-10)

Tidsplan

Bygget av sjöledningen kan i dagsläget påbörjas som tidigast i september 2022. Det beror på att vi måste ha en entreprenör upphandlad senast i början av juni det året vi påbörjar bygget.

Arbetet med ledningsrätter har dragit ut på tiden på grund av coronaviruset.

Färdiga arbeten

 • Inlämnad vattendomsansökan
 • Naturvärdesinventering
 • Kompletteringar vattendomsansökan
 • Ändring av detaljplan för Tavsta och Berghagen

Pågående arbete

 • Ansökan om ledningsrätt för dragning på land och i sjö. Lantmäteriet meddelade beslut om ledningsrätt och ersättning 8 juni 2021. Beslutet har överklagats.

Kommande arbete

 • Projektering av ledningsnät, pumpstationer och sjöledning
 • Ansöka om strandskyddsdispens. Strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten både upp på land och ut i vattnet och även miljön under vattnet.
 • Anmälan om vattenverksamhet på land. Samråd med länsstyrelsen gällande behov av att anmäla vattenverksamhet kommer att ske.
 • Anmälan enligt Miljöbalken 12:6. Enligt miljöbalken framgår en skyldighet att göra en anmälan för den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön.
 • Ansökan om dispens från biotopskydd. Biotoper såsom småvatten/diken i jordbrukslandskapet omfattas av det generella biotopskyddet. De biotopskyddade dikena noterades i samband med naturvärdesinventering.
 • Samråd kring kulturminnen. Enligt kulturmiljölagen ska vi samråda med länsstyrelsen vid åtgärder som kan påverka en fornlämning.
 • Upphandling av entreprenad för byggande av VA-anläggningen.

Domstolsprocesserna är klara

Våra beslut kring norra mälarstranden har prövats till högsta instans i två olika rättsliga processer:

 • Förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta förvaltningdomstolen har prövat fullmäktiges beslut om att göra verksamhetsområde enligt LAV och anslutningstaxan.
 • Mark- och miljödomstolen, hovrätten och högsta domstolen har prövat miljökonsekvensbeskrivningen och ansökan om tillstånd för att bygga den sjöförlagda ledningen.

I november 2019 har alla beslut vunnit laga kraft och de beslut som togs redan i november 2016 har alltså fastställts och kan inte längre överklagas.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: