Trivselregler och trygghetsplan

Här hittar du våra trivselregler och plan för att Ullvigymnasiet ska vara en trygg och säker arbetsplats för elever och personal

Ullvigymnasiet är vår gemensamma arbetsplats. Elever och personal har samma rätt till trygghet och arbetsro och vi har samma skyldigheter att värna om en trygg och trivsam arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat. För att alla på skolan ska kunna må bra resultat följer vi ordningsreglerna, visar respekt för varandra och agerar mot det som inte är bra.

Vid läsårsstarten går mentorer tillsammans med sina elever igenom Ullvigymnasiets ordningsregler och handlingsplaner och diskuterar noga innehållet i dem. Dessa handlingsplaner återkommer mentor till tillsammans med sina elever under läsåret så att de alltid är kända av alla och efterföljs.

Vi tar ansvar för studiero och trivsel i skolan

Tillsammans skapar vi en lugn och trygg skola, det gör vi genom att:

•Bidra till en lugn och trygg skol- och lärmiljö under hela skoldagen.

•Passa tider och ha med rätt arbetsmaterial till lektionerna.

•Du är aktiv på lektionerna och arbetar med det som läraren har planerat. Du agerar inte störande varken på lektioner eller i skolan.

•All elektronisk utrustning ska vara avstängd under lektionstid om inte annan överenskommelse finns mellan lärare och elev. Du som elev lämnar elektronisk utrustning till läraren om din lärare bestämmer så.

•Du som elev inte använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda (fuska) vid bedömningstillfällen.

•Vi ser till att hålla rent och snyggt efter oss i skolans lokaler och omgivningar, och är rädda om lokaler, möbler och maskiner.

•Respektera skolans och andras egendom. Om du förstör eller skadar andras egendom blir du/dina vårdnadshavare ersättningsskyldiga.

•Det inte är tillåtet att ta med mat och dryck in i klassrummet, såvida inte undervisande lärare tillåter det vid speciella tillfällen.

•Det är förbjudet att röka eller använda e-cigaretter inom skolans område, all rökning sker utanför vallarna.

•Varje elev och anställd uppträder med respekt för varandra. Det gör vi genom att användaett vårdat språk, och reagera på alla former av kränkningar, trakasserier, hot om våld ochvåld. Separat handlingsplan finns i Ullvigymnasiets trygghetsplan.

För utförligare information om åtgärder utifrån 5. kap. SkolL se Ullvigymnasiets Rutin för arbets- och studiero.

Vi respekterar och bemöter andra med hänsyn

Det gör vi genom:

 • att värna om skolan och varandra genom att använda ett vårdat språk och inte uttala hot, hot om våld eller att använda våld
 • att reagera på alla former av diskriminering, kränkningar och trakasserier
 • att inte bära kläder/symboler som är rasistiska och kränkande

Vi känner till och respekterar skolans handlingsplaner

 • Handlingsplan för arbets- och studiero
 • Handlingsplan för närvaro
 • Handlingsplan mot droger
 • Ullvigymnasiets trygghetsplan
 • Trivselregler på Ullvigymnasiet

Ullvigymnasiets trygghetsplan

Vi vill att Ullvigymnasiet ska vara en skola där alla trivs och bryr sig om varandra. Det är skolans ansvar att se till att du ska må bra och inte känna dig mobbad eller illa behandlad av andra. På Ullvigymnasiet jobbar vi för att motverka rasism, främlingsfientlighet och diskriminering på grund av:

 • kön
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • sexuell läggning
 • funktionshinder
 • På Ullvigymnasiet tillåter vi inte att någon behandlar en annan person på ett kränkande sätt, till exempel genom att uttrycka åsikter eller bära symboler som kan göra en annan människa ledsen.

Känner du att du eller någon annan blir illa behandlad då ska du så fort som möjligt prata med någon som arbetar på skolan och som du känner förtroende för.

Du kan läsa i Ullvigymnasiets trygghetsplan om dina rättigheter och skyldigheter samt hur Ullvigymnasiet jobbar fortlöpande med viktiga frågor som berör området.

Ullvigymnasiets trygghetsplan Pdf, 460 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: