Information till partier och politiker

På den här sidan samlar vi information som berör de partier som ställer upp i valet till Europaparlamentet 9 juni 2024.

Valsedlar

Enligt lag tillhandahåller valnämnden vissa valsedlar under pågående röstmottagning, och vissa valsedlar ansvarar partierna själva för att distribuera till respektive lokal.

Valnämnden, i förlängningen röstmottagarna, ansvarar för att lägga ut samtliga valsedlar i valsedelställen.

Läs mer om valsedelhanteringen

Valsedlar som valnämnden tillhandahåller

Vissa valsedlar ska enligt lag finnas i alla val- och förtidsröstningslokaler.
Dessa valsedlar tillhandahålls av valnämnden och röstmottagarna ansvarar för att dessa valsedlar alltid finns tillgängliga på samtliga röstmottagningsställen i kommunen.
För valet till Europaparlamentet ska väljarna ha tillgång till blanka valsedlar samt valsedlar med parti- och valbeteckning för varje parti som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet eller valsedlar med parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandidater om ett sådant parti deltar med endast en valsedel.

Deltar partiet med både parti- och namnvalsedlar ansvarar partiet för distributionen.

För 2024 års val till Europaparlamentet ska valsedalar för följande partier finnas utlagda i val- och röstningslokalerna:

  • Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
  • Centerpartiet
  • Kristdemokraterna
  • Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
  • Miljöpartiet
  • Moderaterna
  • Piratpariet
  • Sverigedemokraterna
  • Vänsterpartiet
  • Värdigt liv

Valsedlar som partierna själva ansvarar för

Samtliga partier som har anmält att de deltar i valet har rätt att komma till ett röstmottagningsställe och lämna sina valsedlar för att få dem utlagda i valsedelställen.

Valnämnden i Köpings kommun har beslutat att inte ta emot valsedlar (som partierna själva ansvarar för) för en central fördelning och/eller distribution till val- eller förtidsröstningslokaler. Det är alltså partierna som ansvarar för att dessa valsedlar distribueras till respektive lokal i tillräcklig omfattning. Särskilda instruktioner gäller för leverans av valsedlar till förtidsröstningslokaler med begränsat tillträde - se beskrivning nedan.

- Lämna valsedlar till förtidsröstningslokaler
Förtidsröstningen pågår från den 22 maj till den 9 juni 2024. Partier kan lämna sina valsedlar till röstmottagarna i respektive förtidsröstningslokal en kvart innan lokalen öppnar för röstmottagning.

Läs mer om förtidsröstningslokalerna i kommunen

- Lämna valsedlar till förtidsröstningslokaler med begränsat tillträde
Röstmottagning med begränsat tillträde anordnas på vissa särskilda boenden i kommunen. Till dessa röstmottagningsställen har inte allmänheten tillträde, utan det är de boende och personal som kan rösta där. Eftersom tillträdet är begränsat kan partierna inte själva leverera sina namn- eller partivalsedlar direkt i röstningslokalen. Partierna kan därför lämna sina valsedlar till denna röstmottagning till valkansliets personal på Glasgatan 20A i Köping, senast klockan 10.00 samma dag som röstmottagningen äger rum.

Informera valkansliets personal vid inlämnandet av valsedlarna att de är avsedda till förtidsröstning med begränsat tillträde.

Läs mer om när röstmottagning med begränsat tillträde sker

- Lämna valsedlar till vallokaler
Samtliga vallokaler i Köpings kommun är öppna för röstmottagning klockan 8.00-21.00 på valdagen den 9 juni 2024. Partier kan lämna sina valsedlar till röstmottagarna i respektive vallokal från klockan 7.30 på valdagen.

Läs mer om vallokalerna i kommunen

Ansvar för utläggning av valsedlar i valsedelställen

Från och med 1 februari 2022 är det valnämnden som ansvarar för att lägga ut alla valsedlar i valsedelställen. Det innebär att partiföreträdare lämnar sina valsedlar till röstmottagarna i val- eller förtidsröstningslokalen. Röstmottagarna kontrollera att partiet har anmält deltagande i valet, tar emot valsedlarna, placera dem i valsedelstället och ansvarar därefter för ordningen bland alla valsedlar under pågående röstmottagning.

Partierna ansvarar för att det finns tillräckligt med valsedlar på röstmottagningsstället och röstmottagarna fyller på med valsedlar så länge ett lager finns. Röstmottagarna ansvarar inte för att kontakta ett parti om valsedlarna skulle ta slut.

Ordning i eller i anslutning till röstmottagningsställen

På ett röstmottagningsställe eller i utrymme intill detta får det, enligt 8 kap. 3 § vallagen, inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.

Propaganda och annan otillåten påverkan kan framföras på många olika sätt - exempelvis genom tal, symboler, klädsel, manifestationer, affischer, utdelning av skriftlig information eller musik.

Läs mer ansvar och riktlinjer

Röstmottagarnas ansvar och befogenheter

Enligt 8 kap. 4 § vallagen är det röstmottagarna som ansvarar för att upprätta ordningen på röstmottagningsstället. Den som befinner sig i lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras. Den som inte följer röstmottagarnas anvisningar får uppmanas att tillfälligt lämna lokalen eller utrymmet, om det är av väsentlig betydelse för genomförandet av röstmottagningen. Kan röstmottagningen på grund av en ordningsstörning inte genomföras får den tillfälligt avbrytas.

Röstmottagarna har även rätt att plocka ner eventuell valaffischering eller annat kampanjmaterial som förekommer i eller i anslutning till val- och förtidsröstningslokaler.

Partiföreträdare

Partiföreträdare med klädsel eller utrustning som är partipolitisk får inte uppehålla sig i en val- eller förtidsröstningslokal eller ett angränsande utrymme. Om partiföreträdare ska gå in i sådana lokaler, exempelvis för att lämna valsedlar, måste de först ta av sig pins, banderoller eller liknande. Reglerna om propaganda innebär aldrig att den grundlagsskyddade rätten till religionsfrihet kan inskränkas. Det innebär att det alltid är tillåtet att bära religiös klädsel på och intill ett röstmottagningsställe.

Undantag från denna riktlinje gäller för partipolitiska valsedelutdelare. Partier som deltar i valen får dela ut valsedlar utanför röstmottagningsställen. Valsedelutdelare får befinna sig utanför ett röstmottagningsställe, men inte inomhus. Utdelningen av valsedlar får inte göras så att eventuell utrymning av lokalen hindras eller på så sätt som kan verka störande för väljare. Därför får valsedelutdelare inte uppmana väljare att ta deras valsedlar och de ska undvika partipolitiska diskussioner utanför entrén. Valsedelutdelarna delar endast ut valsedlar, inget annat kampanjmaterial.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Valkansliet

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping