Hjälp med riskbruk, missbruk och beroende

Du kan vända dig till oss om du eller någon i din närhet har problem med missbruk av alkohol, narkotika eller andra beroendeframkallande medel.

Vi kan erbjuda dig stöd om

  • du vill sluta med droger och vill ha hjälp.
  • du är orolig för din hälsa och hur drogerna påverkar dig.
  • din familj påverkas av ditt droganvändande.
  • du upplever att du har problem med spelande.
  • du är anhörig eller vän till en person som missbrukar beroendeframkallande medel
  • du är vän eller anhörig till en person som har ett problematiskt spelande.

Hjälp utformas utefter den enskildes situation

Hjälpen kan utformas på olika sätt beroende på den enskildes situation. Vanligast är olika former av information, råd och behandlingsinsatser. I särskilda fall kan beslut om tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) fattas mot någons vilja.

För avgiftning ansvarar sjukvården, familjeläkare och psykiatriska akutmottagningen i Västerås.

Olika insatser vid missbruk

Råd och stöd

Råd och stöd kan bestå av samtal, träffar tillsammans med den enskilde, anhöriga, andra viktiga personer och myndigheter. Samtalen syftar till att ge stöd och hjälp att komma ifrån missbruket.

Behandling i kommunen

Behandling i kommunen ges av Verksamhetsområde stöd och behandling, där personalen arbetar med olika behandlingsinsatser utifrån en individuell planering. Insatser som kan erbjudas är samtal om det egna eller anhörigas problematik, samtal av motiverande-, stödjande- eller bearbetande karaktär, olika slag av gemenskapsaktiviteter, stöd i boendet, drogscreening och stöd vid antabusmedicinering.

Behandlingshem

Ansökan om behandling på institution görs via socialsekreterare. Det är önskvärt att den enskilde deltagit i kommunens behandlingsinsatser, eller att den bedöms som otillräcklig, innan vård på behandlingshem beviljas. Vård på behandlingshem ska ses som en del i ett längre vårdprogram och kompletteras av behandlingsinsatser i kommunen före och efter.

Tvångsvård

Social- och arbetsmarknadsnämnden kan besluta om att ansöka om vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Förvaltningsrätten fattar efter ansökan beslut om någon ska vårdas mot sin vilja.

Frivilligorganisationer mot missbruk

Det finns flera frivilliga organisationer i Köpings kommun som på olika sätt arbetar stödjande för att motverka missbruk. Här hittar du kontaktuppgifter till dessa.

Hela människan i Köping

Svenska kyrkan och frikyrkornas gemensamma sociala arbete.

0221-204 66

Hela människan i Köpings webbplats

Anonyma Alkoholister

För aktuell information om mötestider och mötesplats se hemsidan.

Anonyma alkolisters webbplats

Anonyma narkomaner Region Sverige

För aktuell information om mötestider och mötesplats se hemsidan.

Anonyma narkomaners webbplats

Anhöriga mot droger (AMD)

AMD erbjuder gratis samtal och rådgivning för anhöriga till drogmissbrukare. Föreningen har verksamhet i Västerås.

021-12 12 01vasteras@anhorigamotdroger.se

Webbplats för Anhöriga mot droger

Länkar

Anhörigstöd vid missbruk

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Stöd och behandling

Nibblesbackevägen 19, Köping

Telefontid, rådgivning
Måndag och onsdag kl. 14.00 - 16.00, tisdag och fredag kl. 09.00 - 11.00

Mottagningsteamet

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Telefontid
Måndag-onsdag samt fredag kl. 8.30-11.00, torsdag kl. 13.00-15.30. Avvikelser kan förekomma men det går bra att lämna ett meddelande.

Faxnummer
0221-254 13

Socialjour Västmanland

Faxnummer
010-150 98 13

Psykiatriska akutmottagningen Västerås

REGION VÄSTMANLAND