Ändring av detaljplan PL 158 för del av Alvesta 2:10 m.fl.

Flygfoto

Området ligger i Alvesta intill Skedvisjön cirka 7 km väster om Kolsva tätort. Ändringen av den gällande detaljplanen innebär att enskilt, gemensamt avlopp kan dras i området. Något som gällande detaljplan begränsar genom bestämmelser.

Ändring för att möjliggöra gemensamt avlopp

Ändringen av den gällande detaljplanen PL 158, Byggnadsplan för del av Alvesta 2:10, som gäller för fastigheterna Alvesta 2:10 m.fl. syftar till att möjliggöra anslutning av enskilt, gemensamt avlopp i området. Den gällande detaljplanen har planbestämmelser som hindrar en sådan anslutning.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ändra gällande detaljplan PL 158 för att möjliggöra anslutning av enskilt, gemensamt avlopp i området. Planområdet är beläget i Alvesta, Köpings kommun.

Granskning

Samhällsbyggnadsnämnden har den 4 april 2024 (SBN § 33) beslutat att detaljplanen skickas ut för granskning.

Granskningstid: 11 april 2024 – 5 maj 2024

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt via e-post eller post och ha inkommit senast 5 maj 2024 till:


samhallsbyggnad@koping.se

- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Köpings kommun, 731 85 Köping

Ange diarienummer (SBN 2022/78), namn, adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar.

Dokument till planförslaget

Planbeskrivning (med ändringar) Pdf, 1 MB.Plankarta (med ändringar) Pdf, 16 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 1 MB.

Tillägg till planbeskrivning Pdf, 650 kB.

PM grundvattenutredning Pdf, 2 MB.

 

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Tidigare versioner

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

André Berggren

PLANHANDLÄGGARE