God man och förvaltare

Uppdraget som god man och förvaltare finns till för att personer inte ska drabbas av ekonomisk och rättslig förlust; den som inte själv kan ta hand om sin ekonomi och sina intressen ska inte påverkas negativt av det. Det är Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd som ansvarar för att utreda behovet av god man och förvaltare, och sedan kontrollera så att uppdragen sköts.

God man

Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan ta hand om sin ekonomi och bevaka sina intressen, kan ansöka om att få en god man.

Att ha en god man är en frivillig hjälp. Den som har en god man har fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga – personen kan exempelvis ingå och säga upp avtal, inklusive ta tillbaka sin önskan om att ha en god man.

Förvaltare

Ibland räcker det inte med en god man, utan det behövs en förvaltare. Då ska personen som behöver hjälp också vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom. En förvaltare får bara utses när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp.

Att ha en förvaltare är en tvångsåtgärd. Den som har en förvaltare mister helt eller delvis sin rättshandlingsförmåga, och får exempelvis inte själv ta ut pengar eller teckna nya avtal.

Ansöka eller anmäla behov av god man eller förvaltare

Det är skillnad mellan att ansöka om och anmäla behov av god man eller förvaltare.

Den som har behov kan själv ansöka hos tingsrätten

Den som är i behov av hjälp av en god man eller förvaltare har rätt att ansöka om det. Även närmaste anhöriga har rätt att ansöka om en god man eller förvaltare. Om det finns ett önskemål om att en särskild person ska vara god man eller förvaltare skrivs det med i ansökan. Ansökan skickas direkt till Västmanlands tingsrätt.

Ansökningsblankett Pdf, 632 kB.

Skyldighet att anmäla behov av god man eller förvaltare

Företrädare för socialtjänsten eller sjukvården är inte behöriga att ansöka om god man eller förvaltare åt någon annan. Det finns däremot en skyldighet för socialtjänsten att anmäla till överförmyndaren om en person har behov av god man eller förvaltare. Anmälan skickas till överförmyndaren i den kommun personen som har behovet är folkbokförd.

Anmälningsblankett Pdf, 404 kB.

God man när en förmyndare har förhinder och därför inte kan utöva förmynderskapet

När en ensam förmyndare blir sjuk eller av någon annan orsak inte kan förvalta eller vårda barnets egendom ska överförmyndaren förordna en god man. Orsaken till att förmyndaren inte kan utöva sitt uppdrag måste vara tillfällig. Det måste också finnas en levande förmyndare. Om barnet saknar förmyndare är det inte möjligt att förordna en god man. Gode mannen övertar alla förmyndarens uppgifter.

God man vid jäv

Överförmyndaren ska förordna en god man om vårdnadshavare, förmyndare, god man eller förvaltare är jävig i förhållande till barnet eller huvudmannen.

I följande situationer ska överförmyndaren förordna en god man:

 • Om en förmyndare eller dennes make eller sambo har del i samma dödsbo som barnet.
 • Om den som har förmyndare, god man eller förvaltare ska företa en rättshandling eller vara part i en rättegång och behöver hjälp men inte kan företrädas av förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren.
 • Om den som har vårdnadshavare, förmyndare, god man eller förvaltare har ett intresse som strider mot ovanstående ställföreträdares eller dennes makes eller sambos intresse.

Ansökningsblankett Pdf, 245 kB.

God man för bortavarande

Överförmyndaren ska i vissa fall förordna en god man för bortavarande. Ett av de vanligaste fallen är att en god man för bortavarande behövs på grund av att en arvinge eller testamentstagare vistas på okänd eller avlägsen ort och därför inte kan bevaka sin rätt i boet och förvalta sin lott i det. En god man kan också förordnas om det är osäkert om det finns någon okänd arvinge.

En god man ska förordnas efter anmälan eller när behovet blir känt på annat sätt. Krävs en god man för den som har rätt i ett dödsbo ska det anmälas hos överförmyndaren av den som har boet i sin vård.

Nedan finns exempel på när en god man ska förordnas:

 • När en till namnet känd arvinge vistas på okänd eller avlägsen ort.
 • Om det inte kan utredas om den avlidne har efterlämnat någon arvinge som är arvsberättigad före Allmänna arvsfonden.
 • Om en testamentstagare vistas på okänd eller avlägsen ort.
 • Om det i övrigt krävs att en bortavarandes rätt bevakas eller en bortavarandes egendom förvaltas.

Anmälningsblankett Pdf, 456 kB.

God man för ensamkommande barn

Ett ensamkommande utländskt eller statslöst barn som kommer till Sverige har rätt att få en god man. Med ensamkommande menas ett barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.

Följande krävs för att barnet ska få en god man:

 • Är under 18 år.
 • Är utländskt eller statslöst.
 • Föräldrar eller annan ansvarig vuxen medföljer inte vid ankomsten till Sverige eller övergivits i Sverige av medföljande föräldrar eller annan ansvarig vuxen.
 • Saknar uppehållstillstånd.

Om det är uppenbart obehövligt ska god man inte utses för barnet, exempelvis om barnet:

 • Är nordisk medborgare.
 • Är på resa i Sverige med föräldrarnas tillstånd.
 • Är utbytesstudent.
 • Fyller 18 år inom en kortare tid och det anses tillräckligt med ett offentligt biträde.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Överförmyndarkansliet

Barnhemsgatan 2, Köping

Postadress
Köpings kommun
Överförmyndarkansliet
731 85 Köping

Fax
0221-259 36

Telefontid
Måndag-Torsdag kl. 10.00 - 12.00

Telefonnummer
0221-259 35

Besök
Drop-in (För i första hand allmänna frågor)
Fredag kl. 10.00 - 12.00
Övrig tid, bokade besök