Del av Försäljaren 2 m.fl.

Flygfoto

Området ligger vid Big Inn i Köping. Den nya detaljplanen innebär att mer handel kan byggas på Big Inn samt att kommunen tar över huvudmannaskapet på gatan inne på Big Inn området.

Mer handel och kommunalt övertagande av vägen på Big Inn

Detaljplanen ska pröva möjligheten att uppföra fler byggnader på fastigheten Försäljaren 2. Omfattning på byggrätter och vilka användningsområden som kan vara lämpliga prövas under planprocessen. Infartsvägen in på Big Inn-området föreslås tas med i planområdet för att möjliggöra gata med kommunalt huvudmannaskap upp mot den obebyggda åkermarken.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att upprätta en ny detaljplan för fastighet Försäljaren 2 m.fl. i syfte att skapa utökad byggrätt längs Ringvägen.

Aktuellt skede

Detaljplanen har varit på samråd mellan 4 juli 2022 - 31 augusti 2022 och nu pågår planarbete inför granskning.

Dokument till planförslaget

Planbeskrivning Pdf, 1012 kB.

Plankarta Pdf, 933 kB.

Grundkarta Pdf, 384 kB.

PM Översiktlig analys av skyfall Pdf, 500 kB.

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Marina Ljungsved

PLANARKITEKT