På Scheeleskolan är varje elevs utveckling, hälsa och trygghet viktig

Scheeleskolans hälsoinriktning

Psykisk hälsa påverkas av flera olika faktorer som många gånger ligger utanför skolan. Det kan till exempel vara livsstilsfaktorer, socioekonomisk utsatthet och psykisk ohälsa i familjen. Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan hälsa och studieresultat.

En av tre elever i grundskolan börjar ofta skoldagen med tom mage. Det finns ett tydligt samband med förbättrad studiero samt en ökad möjlighet för eleven att kunna förbättra sin koncentrations- och prestationsförmågan om eleven äter frukost. Det visar också en ny rapport från Arla. (https://www.arla.se/om-arla/nyheter-press/2022/pressrelease/var-tredje-elev-ater-inte-frukost-varje-dag-3328713/)

På Scheeleskolan har alla elever en möjlighet till en bra start på morgonen med att bli erbjudna ett enklare morgonmål. Detta kommer att serveras i matsalen. Våra elever är viktiga för oss och därför vill vi ge eleverna en så bra förutsättning som möjligt för att kunna klara sina mål i skolan.


Vi på Scheeleskolan ser det hälsofrämjande arbetet som en integrerad del av skolans ordinarie arbete. Elevers förutsättningar för fysisk aktivitet ser olika ut. Därför tycker vi på Scheeleskolan, genom ett inkluderings- och tillgänglighetsperspektiv, att det är viktigt att ta hänsyn till samt att anpassa aktiviteter utifrån elevers varierade fysiska förmågor.

Vi vill att alla på Scheeleskolan ska få en förståelse hur de olika delarna kring välbefinnande, hälsa och motion hör ihop. Scheeleskolans hälsoinriktning, som startade upp vårtermin 2022, innebär bland annat en aktivare skoldag. Det kan vara:

  • organiserade rastaktiviteter
  • aktiv skolgårdsmiljö med möjligheter att låna material för spontana rastaktiviteter
  • extra frivilliga motionspass
  • olika rörelsedagar
  • dans

Scheeleskolans hälsoperspektiv, med utgångspunkt kring elevernas välmående, innebär vidare också:

  • olika insatser via elevhälsan som till exempel DAT (djurassisterande terapi), bild- och schackklubb, dans, där elevers psykiska och sociala hälsa står i centrum
  • ett nära samarbete mellan skola och måltidspersonal med fokus på att erbjuda hälsosamma måltider och där det även finns möjlighet att kunna köpa nyttiga mellanmål i matsalens cafeteria

I hemmet grundläggs den personliga tryggheten och självtilliten men vi på Scheeleskolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att på Scheeleskolan få utvecklas utifrån sina förutsättningar, att få känna glädje och lycka i att få uppleva den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna olika typer av utmaningar. På Scheeleskolan är ditt barns utveckling, hälsa och trygghet viktig.


Välkommen till oss!

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: