Familjehem

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar. De kan beviljas boende i familjehem för en kortare eller längre tid. Det finns också barn som är i behov av miljöombyte, de erbjuds kontaktfamiljer eller kontaktpersoner.

Aktuellt just nu

Vi söker kontrakterat jourhem. Vad gör ett sådant?

  • Tar emot med kort varsel emot ett barn eller en ungdom som tillfälligt inte kan bo kvar hemma.
  • Längden på placeringen varar ibland bara några dagar och vanligtvis inte längre än fyra månader.
  • Ni förbinder ni er att ta emot de barn som socialtjänsten bedömer har ett behov av placering, dygnets alla timmar.
  • Arvode utgår även när det inte är något barn placerat i hemmet.

Familjehem

I familjehem bor barn permanent när de inte kan bo kvar hos sina föräldrar.

Jourfamilj

Jourfamiljen är beredd att med kort varsel dygnet runt ta emot ett barn som behöver placeras. En jourplacering kan variera från några dagar till flera månader.

Kontaktfamilj

I kontaktfamilj vistas barnet ungefär en till två helger i månaden som ett stöd för den biologiska familjen. Omfattningen av uppdraget beslutas av barnets socialsekreterare i samråd med föräldrarna.

Kontaktperson

Som kontaktperson är du en extra vuxen som stöd till främst ungdomar, och ni träffas under några timmar på vardagar eller helger för att göra olika aktiviteter tillsammans.

Från ett par dagar till ett helt liv

Hur länge ett familjehemsuppdrag pågår är svårt att säga, det kan vara svårt att förutse hur länge en placering kan komma att vara. Målet är alltid att försöka återförena barnen med sin familj. Uppdraget  kan vara några månader, år eller tills barnet är vuxet och flyttar hemifrån.

Även när det gäller ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar är det svårt att förutse placeringens längd, men då utifrån andra faktorer.

Inga formella krav för att bli familjehem

De flesta kan bli familjehem. Du ska kunna erbjuda barnen en stabil och trygg hemmiljö med mycket kärlek och omsorg. Det finns inga formella krav på utbildning eller erfarenhet.

Köpings kommun är ansluten till familjehemsverige.se, en nationell tjänst som är utvecklad av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). På deras sida finns mer information om de olika uppdragen och du kan testa dig själv om din lämplighet för dem.

De olika uppdragen

Placeringsteamet

Placeringsteamet ansvarar för att rekrytera, utreda samt stötta och handleda familjehem.

Familjehem och kontaktpersoner får en ekonomisk ersättning för uppdraget enligt Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer. Ersättningen innehåller en arvodesdel, som är skattepliktigt, och en skattefri omkostnadsdel som ska täcka barnets omkostnader.

Placeringsteamet gör regelbundna besök där de pratar med er om situationen som familjehem. Om det uppstår problem finns de till hands för råd och stöd.

Läs om SKRs rekommendationer

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Cajsa Lindholm

FAMILJEHEMSSEKRETERARE

Camilla Lindqvist

FAMILJEHEMSSEKRETERARE

Catarina Björkman

FAMILJEHEMSSEKRETERARE

Tove Sjölund

TEAMLEDARE