Klasser

Klasser med elever som läser ämnen

På Skogsbrynskolan går elever som läser ämnen i årskurs 1-6. Eleverna är indelade i sex klasser; A1 - A6.

I anpassad grundskola går elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Kursplanen innehåller samma ämnen som för grundskolan. Skoldagen liknar på många sätt grundskolans, men praktiska ämnen har större utrymme. Undervisningen i svenska och matematik är central och integreras ofta i skolans praktiska ämnen.

Kursplanens innehåll

Anpassad grundskolas kursplan omfattar tolv ämnen: bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska och svenska som andraspråk.

Skogsbrynskolans nya modul för grundsärskolan

Klasser med elever som läser ämnesområden

Utbildning för elever som läser ämnesområden är avsedd för dem som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Här går elever med måttlig eller grav intellektuell funktionsnedsättning.

Eleverna går i årskurs 1-7 och är indelade i fem klasser; AG1 - AG5.

Kursplanens innehåll

Kursplanen omfattar fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Modersmålsundervisning ingår i området kommunikation.

Undervisningen är praktisk och konkret utifrån dessa fem ämnesområden med syftet att ge varje elev förutsättningar för en god helhetsutveckling. Symboler och tecken används som alternativt eller kompletterande språk.

Skogsbrynskolan ts

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anpassad grundskola ämnen

KLASSERNA A1-A6

Anpassad grundskola ämnesområden

KLASSERNA AG2, AG3 OCH AG4

Kihlmansgatan 13

Anpassad grundskola ämnesområden

KLASSERNA AG1 OCH AG5

Kihlmansgatan 5