Norsa hagar

Norsa hagar ligger bortanför hamnanläggningen och industrier. Området lockar med fåglar, blommor och betande kreatur. I området finns det stigar, ett väderskydd med utsikt över dammen och dess våtmarksfåglar, en plattform, sittgrupper, skyltar som informerar om naturvärden och restaurering samt en slinga att vandra runt hagen och ner mot våtmarken.

Många olika fåglar hittar hit

Området och dess närhet består av flera olika naturtyper som hyser olika fåglar. Viktigast och lättast att överblicka är strandängarna runt dammen och ut mot vassarna vid Köpingsviken. Skåda kan man göra från väderskyddet inne i området eller från plattformen vid Sjöhagsvägen. Gässen, andfåglarna och skrattmåsen dominerar vid det första intrycket. Sedan upptäcker man småfåglarna och vadarna.

Intressanta växter i området

Intressantast är växterna när man kliver över stättan in i gamla hagen. Här finns betesgynnade växter som humleblomster, kattfot, brudbröd och låsbräken. Den sistnämnda är en liten växt som ofta är svår att upptäcka tills man väl hittar en, då hittar man flera. Våtmarken och strandängarna hyser en annan flora med kalmus, mannagräs och svärdslilja. I dammen finns vattenväxter som svalting, kaveldun, vass och igelknopp. Växterna ger mat och husrum till insekter och fåglar.

Tidigare fyllt av sprängsten

Norsa, Ållesta och Västersörby hage bildar nuvarande Norsa Hagar. Området har sen lång tid tillbaka använts som slåttermark och i senare tid betesmark. Gamla beskrivningar visar på ett mycket fågelrikt område med stora översvämmade områden. På 1970-talet lade man i området upp stora mängder sprängsten från bygget av oljebergrum i närheten. Detta skulle sedan bilda en förlängning av Köpings hamn med piranläggning. Men Köping växte inte som planerat. Istället föreslog kommunen att stenen och upplagen skulle tas bort och området återställas till betad våtmark. I maj 2005 stod området redo för invigning och har sedan dess flitigt använts av såväl närboende som en mängd fåglar.

Torpet i Norsa hagar

I Norsa hagars nordvästra del finns det Norra torpet som är väl värt ett besök. Byggnaderna ägs av kommunen som nu håller på att rusta den värdefulla kulturmiljön. Byggnaderna restaureras med tidstypiska material och tekniker.

Trädgården

Trädgården speglar dess tidigare ägares behov genom olika epoker men vid upprustning av trädgårdsland och rabatter ligger fokus på 1800-talets slut. Kryddlandet erbjuder en rik variation av kryddor och medicinalväxter medan köksväxtlandet domineras av sorter med bevarandevärde för den odlade mångfalden.

Länkar

Artportalen

Naturskyddsföreningen

Hedströmsdalens ornitologiska förening

Ett myller av liv

Broschyr Norsa hagar Pdf, 434 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnad

Kristinelundsvägen 4, Köping