Elevhälsa

På Scheeleskolan arbetar vi aktivt med att alla elever ska ha en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och för sin personliga utveckling.

En förutsättning för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och rätten till utbildning är att de mår bra och känner sig sedda, trygga och uppskattade. Elevhälsan är det övergripande namnet på den del av skolans verksamhet som ska tillgodose detta. Den biträdande rektorn är ansvarig för elevhälsan på skolan. Scheeleskolans elevhälsa arbetar med att främja elevernas arbetsmiljö, medvetandegöra skolans värdegrund hos elever och personal och arbeta mot kränkande behandling. Elevhälsan har även undervisning om tobak, alkohol, narkotika och dopning och arbete med jämställdhet och sex- och samlevnadsundervisning.

Elevhälsoteam

På skolan finns ett elevhälsoteam som består av biträdande rektor, skolsköterska, skolkurator och specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsoteamet träffas varje vecka för att gå igenom inkomna elevärenden. Elevhälsoteamet är även tillgängligt för konsultation för skolans pedagogiska personal.

Biträdande rektor


Hanna Thunberg
hanna.thunberg@koping.se
0221-252 252 02

Skolsköterska

Om du vill komma i kontakt med skolsköterskan kan du ringa 0221-253 15.

Skolsköterskan arbetar i första hand förebyggande och hälsofrämjande, verkar för en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö för eleverna i skolan. Skolsköterskan deltar även i elevhälsoteamets elevvårdsarbete.

Kontaktuppgifter till skolsköterska:
Anna Gunnarsson
anna.gunnarsson@koping.se
0221-253 15

Skolläkare

Tid till skolläkare bokas genom skolsköterskan.

Skolkurator

Skolkurator Markus Tielinen finns på Scheeleskolan varje dag och arbetar på individ-, grupp - och organisationsnivå med den psykosociala miljön i skolan. Arbetet innefattar enskilda elevsamtal, utredningsarbete, samtal med föräldrar och barn samt arbete i grupper med grupprocesser. Kuratorn har tystnadsplikt enligt OSL 23 kap. 2 §. Kontakten är alltid frivillig och det går bra att både skicka e-post och att ringa.

Skolkuratorn samarbetar med olika myndigheter och institutioner som till exempel socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och polisen. Kuratorn informerar även föräldrar om olika hjälpinsatser och ingår i skolans elevhälsoteam, krisgrupp samt handleder kamratstödjarna. Skolkuratorn kan även delta vid elevkonferenser och övriga konferenser som sakkunnig i sociala frågor.

Här finns det länkar till olika webbsidor som erbjuder stöd och hjälp till unga dit du kan vända dig. Det går bra att vara anonym.
www.bris.se (barnens rätt i samhället)
www.bup.se (ungdomspsykiatri)
www.barnombudsmannen.se
www.do.se

(diskrimineringsombudsmannen)
www.umo.se
(ungdomsmottagning på nätet)

Kontaktuppgifter till kurator:
Markus Tielinen
markus.tielinen@koping.se
0221-252 31

Studie- och yrkesvägledare

Kontaktuppgifter till SYV:

Hanna Thunberg
hanna.thunberg@koping.se
0221-252 35

Specialpedagog

På Scheeleskolan finns det 2 specialpedagoger. Specialpedagogerna arbetar för elever som är i behov av särskilt stöd genom att:

 • samverka med och ge stöd till pedagoger och föräldrar i pedagogiska frågor. Det kan handla om att förebygga, kompensera eller alternativa arbetsmaterial och verktyg.
 • delta i skolans elevhälsoteam.
 • delta i elevvårdskonferenser och följa upp åtgärder som beslutats.
 • vara delaktig vid överlämningar och övergångar inom den egna skolan och vidare till andra skolor.
 • delta i olika former av utredningar med elever.
 • vid behov göra pedagogiska utredningar.
 • ansvara för genomförande av avstämningar och screeningar som är gemensamma för Köpings skolor.
 • ha enskild undervisning med elever.
 • samverka med övriga specialpedagoger i kommunen.
 • vara delaktig i pedagogiskt utvecklingsarbete på skolan och i kommunen.

  Kontaktuppgifter till specialpedagog:

  Camilla Svärd
  Telefon: 073-699 6052
  camilla.svard@koping.se

  Peter Bärehag
  Telefon: 0221-256 91
  peter.barehag@koping.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: