Nygård 1 m.fl.

Flygfoto

Detaljplanen omfattar bostadsområdet Nygård. Syftet med detaljplanen är i linje med det som finns idag: bostäder med inslag av vård- och skolverksamhet samt kontor. Även framtida behov och möjlighet till utveckling ses över.

Ett bostadsområde med blandning

Genom att ta fram en ny detaljplan prövas platsens lämplighet för bostäder, kontor, vård och skolverksamhet. Högsta tillåtna nockhöjd motsvarar dagens skala på fyra våningar. Mot Nibblesbackevägen hålls ett avstånd till bostadsbebyggelsen, vilket lämnar yta för fortsatt parkering. I den nya detaljplanen prövas även lämpligheten med att kunna tillåta komplementbyggnader såsom förråd, carports och dylikt utmed Nibblesbackevägen.

I slutet av Kihlmansgatan står idag moduler samt så finns det en multisportplan. I den delen har det tidigare inte varit möjligt med bebyggelse, vilket planen avser pröva. En byggrätt där skulle ge en möjlighet att i framtiden kunna möta ett lokalbehov som är i linje med bostäder, vårdverksamhet, kontor eller skolverksamhet. Detaljplanen har inte initierats med anledning av några konkreta byggplaner, men skapar en större flexibilitet och utvecklingsmöjlighet för framtiden. Med en ny detaljplanen får bland annat den anpassade skolan i moduler en större tidsfrist att finnas kvar på platsen i väntan på en mer permanent lösning. Med den nuvarande detaljplanen har det endast gått att ge ett tillfälligt lov för modulerna.

Planförslaget

Planförslaget består av en planbeskrivning, plankarta och en grundkarta.

Planbeskrivning Pdf, 3 MB.

Plankarta Pdf, 2 MB.

Grundkarta Pdf, 989 kB.

Information om samråd Pdf, 504 kB.

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Samråd

Samhällsbyggnadsnämnden har den 25 april 2024 (SBN § 45) beslutat att detaljplanen skickas ut för samråd.

Samrådstid: 6 maj 2024 - 3 juni 2024

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt via post eller e-post senast den 3 juni till:

- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Köpings kommun, 731 85 Köping

- samhallsbyggnad@koping.se

Ange diarienummer (SBN 2021/91), namn,
adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar tillsammans med yttrandet.

Välkommen med dina frågor

Under samrådstiden erbjuder vi två tillfällen för drop-in:

  • Torsdag den 16 maj kl. 15.00-17.30
  • Fredag den 17 maj kl. 15.00-17.00

Välkommen till Samhällsbyggnadsförvaltningen, våning 4 på Kristinelundsvägen 4 i Köping.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra bostäder, vård, kontor, service och förskola i Nygård, Köpings kommun.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Marina Ljungsved

PLANARKITEKT