Specialpedagog, TAKK-utbildare och logoped

Specialpedagogens huvudsakliga uppgift

 • arbeta för de elever som är i behov av särskilt stöd.
 • ha ett nära samarbete med skolans ledning och har därmed god möjlighet att påverka resursfördelningen på skolan.
 • ta emot anmälningar om elevärenden från skolpersonal och föräldrar, informerar elevhälsoteamet om nya elevärenden, deltar i utredningsarbete och elevhälsokonferenser och följer upp åtgärder som beslutats.
 • vara ett stöd för skolans personal och föräldrar i pedagogiska frågor. Det kan handla om att förebygga, kompensera eller om alternativa arbetsmaterial.
 • ha enskild undervisning med elever i läsinlärning och avkodningsmetoder (Rydaholmsmetoden).
 • vid behov göra pedagogiska utredningar och
  ansvarar för att kommunens obligatoriska diagnoser genomförs.

TAKK- utbildarens huvudsakliga uppgift

 • kunskap och kontaktperson om hörselnedsätttning
 • hörseltekniska hjälpmedel
 • visuellt stöd; teckenspråk, tecken som alternativ kommunikation, ritprat, bildstöd

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Ann Louise Björling

TAKK-UTBILDARE

Ingrid Brandqvist

LOGOPED