Del av Skogsborg 1:1 m.fl. (Kv. Hägern, Fasanen och Rapphönan)

Flygfoto

Området ligger i östra delen av Köping vid Östanåsgatan, norr om korsningen Ringvägen-Östanåsgatan. Den nya detaljplanen innebär att det kan byggas bostäder på vad som idag är en outnyttjad parkyta.

Nya bostäder intill Östanåsgatan

Detaljplanen kommer att möjliggöra förtätning i form av radhus, parhus eller kedjehus i upp till två våningar på del av parkytan väster om Östanåsgatan. Planen kommer även åtgärda en del planstridiga utgångslägen i kvarteret Fasanen. Den nya detaljplanen ersätter hela den gällande detaljplanen PL 106, Förslag till ändring av stadsplanen för kv. Fasanen och Hägern. I den gällande detaljplanen är ytan där förtätning möjliggörs planlagd som park. Den nya detaljplanen kommer även ersätta del av gällande detaljplan PL 217, Förslag till ändring och utvidgning samt upphävande av stadsplanen för del av Östanås STG 2304 mm eftersom den idag reglerar den del av Östanåsgatan som tas med i den nya planen.

Planförslaget

Planförslaget består av en planbeskrivning, plankarta och en dagvattenutredning.

Planbeskrivning Pdf, 4 MB.

Plankarta Pdf, 2 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 3 MB.

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Aktuellt skede

Detaljplanen har varit på samråd mellan 11 april - 17 maj 2024 och nu pågår planarbete inför granskning

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har 18 maj 2021 (KS au §158) fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Skogsborg 1:1 m.fl. i Köpings tätort, Köpings kommun.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

André Berggren

PLANHANDLÄGGARE