Översiktsplan för Köpings tätort

Här kan du ta del av fördjupningen av översiktsplanen för Köpings tätort som togs fram 2024. Den består av flera olika kapitel med olika teman. I kartan nedanför kan du tända och släcka olika lager som hör till varje kapitel.

Alla kapitel

Nedan hittar du alla kapitel som fördjupningen av översiktsplanen består av.

Bilagor

Nedan hittar du en konsekvensbeskrivning och planeringsunderlag som hör till planförslaget. Du hittar även källförteckning och ordlista.

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en kommunomfattande översiktsplan. Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Du kan läsa mer om hur en översiktsplan tas fram på länken nedan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Har du frågor?

Anita Iversen

PLANCHEF