Du som blir utsatt för våld av en närstående

Att vara utsatt för våld påverkar en persons hela livssituation och innebär också att man är utsatt för brott. Det finns många olika typer av våld, det kan vara fysiskt-, psykiskt-, sexuellt-, ekonomiskt- eller materiellt våld. Alla de olika formerna kan också vara hedersrelaterade. Barn och vuxna som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer.

Du kan få stöd i din situation

Om du vill tala med någon om dina upplevelser, behöver hjälp och stöd eller har frågor så kontakta socialtjänsten.

Socialtjänsten ska verka för att personer som utsätts för hot och våld får skydd och stöd för att komma ifrån situationen. Stödet förmedlas på olika sätt i samråd med varje person och vid behov i samarbetar vi med sjukvård, frivilligorganisationer och polisen.

Våld kan drabba kvinnor, män och transpersoner oavsett ålder, sexualitet, etnicitet, religionstillhörighet och funktionsförmåga. Våldsutövarna kan vara partners, föräldrar, barn, vårdgivare eller andra närstående. Ibland är det flera personer som utövar kontroll och våld.

Om du behöver hjälp eller mer information kan du vända dig till oss. För rådgivning kring din situation kontakta Stöd och behandling (kommunens öppenvård). Om du behöver stöd och skydd kontakta mottagningsteamet under kontorstid.

Behöver du stöd och skydd utanför kontorstid så kontakta Socialjouren. Polisen når du på 114 14 men vid akuta situationer ska du alltid ringa SOS Alarm, 112.

Kommunen erbjuder en behandlingsgrupp för kvinnor som utsatts eller utsätts för våld.

Anmäl dig så kontaktar vi dig med mer information

Stöd till barn

Föräldrar vill, och orkar, många gånger inte kännas vid att barnen ser eller hör när en förälder utsätter en annan för våld. Att vara med om detta och inte kunna hindra våldet är bland det svåraste ett barn kan uppleva, och upplevelsen kan prägla hela uppväxten. Våld kan också förekomma bland andra närstående än föräldrar till barnet. Socialtjänsten erbjuder olika former av stöd till barn, som anpassas efter den enskildes situation. Det kan vara till exempel gruppverksamhet eller individuella samtal.

Rädda barnenBarnens rätt i samhället, BRIS

Brottsoffermyndighetens sida "Jag vill veta"

Hedersrelaterat våld och förtryck

Får du inte leva som du vill? Blir du övervakad av en släkting? Känns det inte alltid som att svenska lagar gäller dig och din livssituation? Då kan du vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan vara fysiskt och psykiskt eller att en person isoleras eller kontrolleras systematiskt.

Du som är utsatt kan få stöd hos
Centrum mot hedersrelaterat våld!

Hedersrelaterat våld och förtryck är planerat, accepterat av personens omgivning och ibland kollektivt utövat. Hedersnormen har en avgörande roll och vem som helst kan bli utsatt. Tvångsäktenskap är en form av hedersrelaterat våld och förtryck.

Ett liv fritt från förtryck och våld är en rättighet

Hedersrelaterat förtryck och våld kan se olika ut, det kan vara olika vilka regler man måste följa och bestraffningarna kan skilja sig åt. Det spelar inte någon roll vad våldet och kränkningarna består i, det finns aldrig något försvar när människors rättigheter kränks. Det är en grundläggande mänsklig rättighet att få bestämma över sig själv och sin egen kropp, att få gifta sig med vem man vill och att inte kontrolleras av sin familj eller släkt.

Kvinnojouren KAK

Köpings kommun samarbetar också med den lokala kvinnojouren. Kvinnojouren är en ideell förening som erbjuder utsatta kvinnor och deras barn stöd och skydd. Kvinnojouren erbjuder både samtalsstöd och stöd vid kontakter med olika myndigheter och vid en eventuell rättsprocess.

Kvinnojouren är politiskt- och religiöst obunden, och har tystnadsplikt. Du får självklart ringa anonymt. Även om du själv inte är drabbad kan du kontakta dem som till exempel anhörig, vän eller arbetskamrat.

Nationell mansjour

Nationella mansjouren ger samtalsstöd åt både män och kvinnor i hela landet via telefon. Du kan ringar om alla olika slags relationsproblem, umgängesproblem, missbruksproblem samt problem med aggressioner och våld.

Mansjouren är en politiskt- och religiöst obunden stiftelse vars värdegrund är att alla har lika värde, Mansjouren tar emot alla som vill ha och behöver hjälp.

Olika typer av våld

Psykiskt våld består bland annat av hot om fysiskt eller sexuellt våld, kränkande och nedvärderande uttalanden, kontrollerande beteenden och isolering.

Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som skadar och orsakar fysisk smärta. Det kan vara knuffar, slag, sparkar, stryptag eller användande av vapen eller tillhyggen.

Sexuellt våld kan handla om påtvingade sexuella handlingar, beröringar och våldtäkt.

Materiellt våld kan innebära att förstöra eller hota om att förstöra gemensamma ägodelar, personliga tillhörigheter, barnens leksaker och att begränsa den andra personens ekonomiska utrymme.

Latent våld kan vara stark ilska och aggressivitet som visar sig genom exempelvis kroppshållning och kroppsuttryck som skapar rädsla och upplevs som hot om våldsamma konsekvenser. Detta formar våldsoffret att vara till lags.

Försummelse kan innehålla medvetet felaktig medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda, bli lämnad utan hjälp och tillsyn i långa perioder. Det kan handla om vanvård och att hindra den utsatte från att uppsöka sjukvård.

Ekonomiskt våld handlar om att inte få tillgång till sin egen ekonomi, att ekonomin kontrolleras av utövaren. Det kan handla om att utövaren inte låter den utsatte få tillgång till sin egen lön utan ger honom/henne veckopeng, att utövaren tecknar abonnemang i den utsattes namn med mera.

Socialt våld handlar om att våldsutövaren isolerar den utsatte, som hindras att träffa vänner, familj och att delta i olika sociala aktiviteter.

Funktionshinderrelaterat våld är då våldet riktar sig direkt på den utsattes funktionsnedsättning.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan se ut på många olika sätt, men utmärkande är att det är planerat, kollektivt och att hederstänkande har en avgörande roll. Förtrycket sker i patriarkala system och handlar till största delen om kontroll av flickors och kvinnors sexualitet, där handlingar ses som symboler för släktens heder. Våldet kan ta sig i uttryck såväl psykiskt som fysiskt, sexuellt och socialt. Ungdomar kan utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck på grund av sin sexuella läggning.

Våld mot djur, våld eller plågsam behandling mot djur, eller hot om att skada eller avliva djuret.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Stöd och behandling

Nibblesbackevägen 19, Köping

Telefontid, rådgivning
Måndag och onsdag kl. 14.00 - 16.00, tisdag och fredag kl. 09.00 - 11.00

Mottagningsteamet

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Telefontid
Måndag-onsdag samt fredag kl. 8.30-11.00, torsdag kl. 13.00-15.30. Avvikelser kan förekomma men det går bra att lämna ett meddelande.

Faxnummer
0221-254 13

Socialjour Västmanland

Faxnummer
010-150 98 13

Kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon med dygnet runt-öppet. De talar flera olika språk, samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

www.kvinnofridslinjen.se

Kvinnojouren KAK

Postadress:
Kvinnojouren KAK
Box 216
731 25 Köping

Kontorstid:
Måndag-fredag kl. 9.00-16.00

http://www.kvinnojourenkak.se/

Nationella mansjouren

Telefontid: måndag till fredag och söndag 12.00-14.00 och 18.00-20.00, samt lördagar 12.00-14.00www.mansjouren.se

Stödlinje för män

Nationell stödlinje för personer som utsatts för våld i nära relation eller sexuella övergrepp. Stödlinjen för män är öppen varje dag 7–21. Samtalet är gratis, syns inte på telefonräkningen och du är anonym när du ringer.

stödlinjenförmän.se

Stödlinje för transpersoner

Nationell stödlinje för vuxna transpersoner, inklusive ickebinära, som utsatts för våld i nära relation eller sexuella övergrepp. Linjen är öppen varje dag 11–19. Samtalet är gratis, syns inte på telefonräkningen och du är anonym när du ringer.

stödlinjenförtranspersoner.se

Rätt att välja

NATIONELL STÖDLINJE

Nationell stödlinje för personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Öppen alla dagar kl. 7-21.