Mål 2:
Vi växer med ansvar

När vi säger tillsammans menar vi det


Köping ska vara en hållbar, trygg och inspirerande kommun som ger förutsättningar för livskvalitet.
Kommunen vill växa. Och vi växer med ansvar. Vi skapar attraktiva, trygga och inspirerande boendemiljöer där vara invånare trivs och mår bra. Där det finns förutsättningar för en meningsfull fritid och där den stadsnära naturen och parkerna bidrar till livskvalitet.

När kommunen växer skapas nya möjligheter till ekonomisk tillväxt. Här utvecklas hela kommunen tillsammans. Hos oss tar alla verksamheter ansvar för att minska vår miljöpåverkan. Det ställer krav på kraftfulla insatser inom bland annat transporter, byggande, energi och livsmedel. I vår stadsutveckling tar vi hänsyn till grönområden, biologisk mångfald och vattenresurser och ser till att skapa möjlighet för hållbara transporter såsom gång och cykel.

Delmål 1: Vi skapar förutsättningar för fler bostäder och arbetar för en trygg och attraktiv livsmiljö

Delmål 2: Vi arbetar aktivt för en hållbar miljö och minskad klimatpåverkan

Handlingsplan

Varje år tas en handlingsplan fram som beskriver hur målgruppen ska arbeta med målet under året.
I handlingsplanen finns en nulägesbedömning utifrån de indikatorer som följs och som mäter målets framgån. Här finns även aktiviteter som ska genomföras under året.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: