Kamerabevakning

Köpings kommun bevakar lokaler och visa områden med hjälp av kameror - vilket innebär att du som besökare kan bli inspelad. Här kan du läsa varför vi gör detta, hur vi hanterar materialet och få information om dina rättigheter.

Varför vi använder kamerabevakning

Ändamålet med kamerabevakning är att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar.

Vi grundar vår kamerabevakning på kamerabevakningslagen (2018:1200) och gällande Dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsansvarig är den nämnd som initierat beställning av kamerabevakningen. För att få använda sig av kamerabevakning behöver det finnas en rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen för att kamerabevakningen ska vara laglig enligt dataskyddsförordningen. Vid kamerabevakning är den rättsliga grunden normalt att behandlingen är nödvändig vid utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Det behövs också tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, för att använda kamerabevakning riktad mot allmänhet.

På det platser där kamerabevakning sker ska information om detta finnas.

Hur vi hanterar det inspelade materialet

Varje ansvarig nämnd ansvarar för att följa gällande regelverk och IMY: s rekommendation är att filmmaterial inte bör sparas längre tid än ett par dagar. Längre lagringstid än 72 timmar kan vara godtagbar, men måste då motiveras särskilt. Ju längre lagringstiden är desto utförligare motivering krävs. (Vägledning vid kamerabevakning, IMY rapport 2021:2)

Bildsekvenser som visar att brott kan ha begåtts skickas till polismyndigheten efter anmodan. I de fall som bildsekvenser skickas till polisen kan de behandlas av polisen under en längre tid. De inspelade sekvenserna kommer dock inte vara kvar i våra system.

Dina rättigheter

Om du befinner dig i områden där våra kameror är uppsatta finns möjligheten att du syns på övervakningsmonitorer. Obehöriga har inte tillgång till inspelat material.

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära ut ett registerutdrag för personuppgiftsbehandlingen. Kamerabevakningsmaterialet kan även omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen - vilket kan påverka den enskildes rättigheter när det exempelvis gäller att begära ut kamerabevakningsmaterialet.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Sådan rätt omfattar dock inte hantering av personuppgifter som sker på grund av rättslig skyldighet som behandling på grund av lagstiftning.

Information om GDPR

Du kan kontakta Köpings kommuns dataskyddsombud här nedanför:

Peter Sundström

DATASKYDDSOMBUD

E-POST

Anser du att vi inte uppfyller lagar, avtal eller regler så kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, för att lämna klagomål, där hittar du även mer information om kamerabevakning.

Integritetsskyddsmyndigheten

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Köpings kommun

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar kan vi ha ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken