Kvalitet

Kommunens styrmodell

Köping styrs sedan 2020 enligt en ny modell. Det fanns behov av att arbeta annorlunda och tillitsbaserat. Köpingsmodellen finns sedan tidigare i lokala variationer i ett 30-tal kommuner och är sprungen ur statens offentliga utredning Tillitsdelegationen.

Vi har tillsammans en viktig uppgift

I Köping tar vi tillvara den mindre kommunens fördelar, vi skapar goda miljöer och trygghet med kvalitet som vi är stolta över.
Vi som arbetar inom kommunen ser till att de politiska besluten blir verklighet. Genom vår verksamhet följer vi invånaren genom livets alla skeden. Vi har många yrken och kompetenser och våra arbetsdagar kan se väldigt olika ut men målet är alltid det-samma – att skapa en bra framtid för alla som bor här.

Vad är en styrmodell?

En styrmodell har flera syften. Det är den röda tråden från politik till verksamhet som ser tull att politiska beslut får genomslag. Styrmodellen ser också till att skattepengarna hanteras på rätt sätt alltså att vi har en god ekonomisk hushållning.

I slutändan handlar det om att medborgarna får den service som våra politiker beslutat om.

Styrmodellen fastlägger en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av kommunens verksamheter

KKiK (Kommunens kvalitet i korthet)

Vad tycker Köpings invånare om trygghet, delaktighet och bemötande? Frågorna behandlas i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, är en undersökning som genomförs varje år av Sveriges kommumer och landsting. Undersökningen är ett verktyg för att ta fram information som ger förtroendevalda en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra.

Här nedan kan du ta del av resultaten för Köpings kommun för åren 2015-2017.

KKiK sammanställning för Köpings kommun 2015-2017 Pdf, 169 kB.

Här nedan kan du ta del av de senaste årens resultat för samtliga deltagande kommuner.

Resultatrapport 2017 Pdf, 7 MB.

Resultatrapport 2016 Pdf, 7 MB.

Resultatrapport 2015 Pdf, 7 MB.

Resultatrapport 2014 Pdf, 6 MB.

Kommunkompassen

2017 genomfördes för första gången en utvärderingen av Köpings kommun enligt Kommunkompassens kriterier.

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. Den genomförs i regi av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Kommunkompassen har använts i Sverige kommuner sedan 2002 och redovisar samspelet mellan det politiska systemet, kommunens förmedlande av tjänster, kommunens som arbetsplats och utvecklingen av lokalsamhället.

Kommunkompassen värderar inte verksamhetens resultat utan vad och hur hela kommunen gör för att:

  • utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet
  • utveckla styr- och uppföljningssystem
  • utveckla effektiva verksamheter som producerar tjänster med hög kvalitet
  • skapa goda arbetsplatser och delaktiga medarbetare
  • skapa goda förutsättningar för tillväxt och samhällsbyggande i hela den geografiska kommunen

Utvärderingen presenteras i poängform, där Köping fick en totalpoäng på 402, att jämföra med medelvärdet för samtliga deltagande kommuner på 466.

Resultatrapport Köpings kommun 2017 Pdf, 797 kB.

Resultatet av kommunkompassen kommer att analyseras vidare, och utgöra ett underlag för den fortsatta mål och budget-processen.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: