Du som använder eller riskerar att använda hot eller våld mot någon närstående

Att använda våld mot en närstående är ett brott. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt. Alla de olika formerna kan också vara hedersrelaterade. Det finns hjälp att få för att förändra ett våldsamt beteende.

Du som använder eller riskerar att använda våld

Du som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende, eller som är orolig för att du kan komma att ta till våld, kan kontakta socialtjänsten för råd och stöd. Du kan också kontakta Centrum mot våld i Västerås själv. De kan erbjuda samtal, enskilt eller i grupp.

Du även ringa eller mejla till Välj att sluta . Det är en telefonlinjen där du är anonym, samtalet är gratis och därefter blir du hänvisad till samverkande instans i din hemkommun.

Här kan du läsa mer om Centrum mot våld i nära relationer, Västerås

Länk till Välj att sluta

Du som köper sex och vill få hjälp att sluta

Du som har köpt sexuella tjänster eller funderar på att göra det kan också vända dig till Centrum mot våld för att få hjälp att förändra ditt beteende. Du kan vara anonym och vi har tystnadsplikt.

Nationell mansjour

Nationella mansjouren ger samtalsstöd åt både män och kvinnor i hela landet via telefon. Du kan ringar om alla olika slags relationsproblem, umgängesproblem, missbruksproblem samt problem med aggressioner och våld.

Mansjouren är en politiskt- och religiöst obunden stiftelse vars värdegrund är att alla har lika värde, Mansjouren tar emot alla som vill ha och behöver hjälp.

Stöd till barn

Föräldrar vill, och orkar, många gånger inte kännas vid att barnen ser eller hör när en förälder utsätter en annan för våld. Att vara med om detta och inte kunna hindra våldet är bland det svåraste ett barn kan uppleva, och upplevelsen kan prägla hela uppväxten. Våld kan också förekomma bland andra närstående än föräldrar till barnet. Socialtjänsten erbjuder olika former av stöd till barn, som anpassas efter den enskildes situation. Det kan vara till exempel gruppverksamhet eller individuella samtal.

Rädda barnenBarnens rätt i samhället, BRIS

Brottsoffermyndighetens sida "Jag vill veta"

Olika typer av våld

Psykiskt våld består bland annat av hot om fysiskt eller sexuellt våld, kränkande och nedvärderande uttalanden, kontrollerande beteenden och isolering.

Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som skadar och orsakar fysisk smärta. Det kan vara knuffar, slag, sparkar, stryptag eller användande av vapen eller tillhyggen.

Sexuellt våld kan handla om påtvingade sexuella handlingar, beröringar och våldtäkt.

Materiellt våld kan innebära att förstöra eller hota om att förstöra gemensamma ägodelar, personliga tillhörigheter, barnens leksaker och att begränsa den andra personens ekonomiska utrymme.

Latent våld kan vara stark ilska och aggressivitet som visar sig genom exempelvis kroppshållning och kroppsuttryck som skapar rädsla och upplevs som hot om våldsamma konsekvenser. Detta formar våldsoffret att vara till lags.

Försummelse kan innehålla medvetet felaktig medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda, bli lämnad utan hjälp och tillsyn i långa perioder. Det kan handla om vanvård och att hindra den utsatte från att uppsöka sjukvård.

Ekonomiskt våld handlar om att inte få tillgång till sin egen ekonomi, att ekonomin kontrolleras av utövaren. Det kan handla om att utövaren inte låter den utsatte få tillgång till sin egen lön utan ger honom/henne veckopeng, att utövaren tecknar abonnemang i den utsattes namn med mera.

Socialt våld handlar om att våldsutövaren isolerar den utsatte, som hindras att träffa vänner, familj och att delta i olika sociala aktiviteter.

Funktionshinderrelaterat våld är då våldet riktar sig direkt på den utsattes funktionsnedsättning.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan se ut på många olika sätt, men utmärkande är att det är planerat, kollektivt och att hederstänkande har en avgörande roll. Förtrycket sker i patriarkala system och handlar till största delen om kontroll av flickors och kvinnors sexualitet, där handlingar ses som symboler för släktens heder. Våldet kan ta sig i uttryck såväl psykiskt som fysiskt, sexuellt och socialt. Ungdomar kan utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck på grund av sin sexuella läggning.

Våld mot djur, våld eller plågsam behandling mot djur, eller hot om att skada eller avliva djuret.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Stöd och behandling

Nibblesbackevägen 19, Köping

Telefontid, rådgivning
Måndag och onsdag kl. 14.00 - 16.00, tisdag och fredag kl. 09.00 - 11.00

Centrum mot våld - för dig som har hotat/skadat en närstående

Telefontid måndag till fredag 13:00 - 14:30

Mottagningsteamet

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Telefontid
Måndag-onsdag samt fredag kl. 8.30-11.00, torsdag kl. 13.00-15.30. Avvikelser kan förekomma men det går bra att lämna ett meddelande.

Faxnummer
0221-254 13

Välj att sluta

Telefontider:
Måndag, tisdag och torsdag: 8.30-16.00

https://valjattsluta.se/

Nationella mansjouren

Telefontid: måndag till fredag och söndag 12.00-14.00 och 18.00-20.00, samt lördagar 12.00-14.00www.mansjouren.se