Frågor och svar om energisituationen

Det är många som har frågor om den rådande energisituationen. Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna.

Varför är elen så dyr just nu?

Det beror på flera saker. De höga gaspriserna i Europa har stor påverkan, men en låg andel elproduktion i södra Sverige i kombination med begränsningar i överföringen av el från norra Sverige (där mycket av elen produceras) till södra Sverige (där en stor del av elen konsumeras) har också en stor betydelse.

Energimarknadsinspektionen förklarar prisutvecklingen:
https://ei.se/om-oss/nyheter/2022/2022-06-30-ei-forklarar-orsaker-bakom-svangiga-och-hoga-elpriser

Vad är eleffektbrist?

Det finns risk för effektbrist i elsystemet om användningen av el skulle bli större än vad som för stunden är möjligt att producera eller importera. Det skulle kunna hända när efterfrågan på el blir mycket hög, till exempel vid sträng kyla, samtidigt som produktionen och importen inte räcker till för att tillföra den el som behövs. En effektbrist kan även ske lokalt om överföringskapaciteten begränsar överföring mellan olika elområden i Sverige.

Vad händer om det blir eleffektbrist?

Vid en befarad eleffektbrist finns en effektreserv som kan användas. Den skapas genom att Svenska kraftnät varje år ingår avtal om extra produktion av effekt med en eller flera elproducenter. Om effektreserven skulle visa sig vara otillräcklig kan Svenska kraftnät aktivera störningsreserven. Om även den visar sig otillräcklig kan Svenska kraftnät, som en sista åtgärd, beordra manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK).

Vad är manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK)?

Beslutet om att beordra en manuell förbrukningsfrånkoppling tas av Svenska kraftnät som har ett balansansvar inom det svenska elnätet. Då beordras särskilt anvisade elnätsföretag att koppla ifrån vissa delar av sina respektive elnät.

Vem bestämmer vilka användare som ska kopplas bort från elnätet vid manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK)?

Vilka ledningar och elförbrukare som ska omfattas av manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) kräver lokal kunskap och därför bestäms det på regional och lokal nivå. Styrel är en planeringsprocess för att se till att samhällsviktiga verksamheter blir prioriterade. Bedömningen av vilka som ska prioriteras (samhällsviktiga verksamheter som exempelvis sjukhus) görs i huvudsak av kommuner, regioner och länsstyrelser med stöd av statliga myndigheter och privata aktörer.

Styrel står för "styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer".

Styrel - prioritering av samhällsviktiga elanvändare

Läs mer: Förbrukningsfrånkoppling och Styrel

Hur stor är risken för frånkoppling från elnätet i Sverige?

Enligt den tillförlitlighetsnorm som Energimarknadsinspektionen på regeringens uppdrag tagit fram ska produktion och import av elen kunna täcka hela det förväntade förbrukningsbehovet 99,989 procent av tiden under ett år. Nu pekar flera av scenarierna som Svenska kraftnät tagit fram på att denna norm inte kan uppfyllas på grund av angivna faktorerna och därav att risken för bortkoppling bedöms ha ökat från ”låg till reell”.

Hur länge kopplas elen bort vid frånkoppling från elnätet?

Det går inte att svara på exakt, det beror på den specifika situation som vi har vid tillfället i Sverige och Europa. I de simuleringar som Svenska kraftnät gjort i samband med arbetet med kraftbalansrapporten ser de att det kan handla om ett par timmar, men de kan inte idag säga hur lång en frånkoppling skulle bli. Om elen behöver stängas av kan frånkopplingen roteras efter en begränsad tid, så inte en enskild användare drabbas för hårt.

Hur får jag information om frånkoppling från elnätet?

Skulle vi hamna i det läget att det finns risk för effektbrist kommer Svenska kraftnät med stor sannolikhet att se det i handeln av el dagen före. Gör de det kommer de tillsammans med aktörer på marknaden att göra vad de kan för att minska risken genom gemensamma insatser för att öka produktion och minska förbrukning. I en situation med hög efterfrågan och låg tillgång kommer elpriset att bli högt, vilket i sig minskar efterfrågan.

Svenska kraftnät kommer i samband med en ansträngd situation att kommunicera med media och via sina kanaler för att uppmärksamma allmänheten om situationen.

Vad händer mig vid frånkoppling från elnätet?

Vad som händer vid en eventuell förbrukningsfrånkoppling skiljer sig inte från ett vanligt strömavbrott, men blir elavbrottet längre påverkas inte bara belysningen och elektriska apparater i hemmet, utan i vissa fall även värme, vatten, telefoni och datakommunikation.

Här hittar du information om hur du kan förbereda dig inför eventuella elavbrott:

El-, gas- eller fjärrvärmeavbrott (energimyndigheten.se)

Varför ska vi spara el?

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Här är tre anledningar:

Vi dämpar elkostnaderna

För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.

Vi minskar risken för elbrist i vinter

När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt.

Vi visar solidaritet

Genom att minska vår elanvändning hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

Vad kan jag själv göra för att spara el?

Det finns mycket du kan göra för att minska din energianvändning och elräkning. Klicka på länken för att läsa mer. Där har vi samlat några tips på energismarta vanor som sparar energi i hemmet och samtidigt minskar din påverkan på miljön.

Så sparar du el

Hur kan jag som företagare energieffektivisera?

Vill du arbeta för att minska ditt företags elanvändning i nuvarande läge av höga elpriser och hårt tryck på elsystemet? Eller tänka mer långsiktigt gällande energifrågan med hjälp av ett systematiskt arbetssätt? Ta stöd i de områden som är viktiga för ditt företags energiarbete.
Guide för energieffektiva företag (energimyndigheten.se)

Hur kan jag som företagare förbereda företaget för elavbrott?

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå. Oavsett vilken störning den utsätts för, till exempel när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss eller vi drabbas av ett strömavbrott.
Kontinuitetshantering (msb.se)

Hur jobbar kommunen och bolagen med energieffektivisering av egna verksamheter?

Vi har samlat information om hur vi själva arbetar med energieffektiviseringar på en separat sida.

Vad vi gör för att minska elförbrukningen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: