Luft

Frisk luft är en viktig förutsättning för god miljö och hälsa. Särskilt känsliga grupper för luftföroreningar är barn, gamla och personer med luftvägs-, hjärt- och kärlsjukdomar.

Det finns många luftföroreningar som kan skada människor och miljö. De föroreningar som kontrolleras i Köping är partiklar (PM10), kväveoxider, svaveldioxid, flyktiga organiska kolväten, bland annat bensen, och metaller.

Kommunen är ansvarig för att kontrollera hur miljökvalitetsnormer uppfylls. På luftområdet finns ett antal normer som ska uppfyllas. Därför utför kommunen, genom miljöenheten, mätningar av olika föroreningar.

Luftföroreningarna kommer från olika källor

En stor del av luftföroreningarna i stadsluften kommer från vägtrafiken. De föroreningar som närmast kopplas till vägtrafiken är små partiklar, kväveoxider och flyktiga organiska kolväten, bland annat bensen. Andra källor är industrier och eldning av fossila och icke fossila bränslen, bland annat småskalig vedeldning.

Luftkvaliteten i Köping

Luften i Köpings tätort är i stort sett bra. I vissa gatrum kan luften vara sämre på grund av mycket fordonstrafik i trånga utrymmen mellan husen. Om man jämför luften idag mot för några decennier sedan, kan man se en klar förbättring. Idag är luften i tätorten bra i förhållande till andra kommuner och i förhållande till miljökvalitetsnormer och miljömål.

Åtgärder för bättre luftkvalitet

I Köpings kommun görs regelbundna mätningar av luftkvaliteten för att vi ska kunna följa förändringar som sker. Kommunen arbetar också aktivt på olika nivåer för att minska sin påverkan på miljön. Detta görs bland annat genom att ta fram kommunala miljömål, arbeta med miljöledningssystem och ta fram olika dokument som ska styra mot bättre närmiljö (bland annat översiktsplan och klimatplan).

Det finns även insatser som du själv kan göra för att bland annat minska mängden skadliga partiklar i luften. Det enklaste sättet att förbättra luftkvaliteten i Köping är att ändra resandet. Bra åtgärder är att minska bilåkandet, undvika tomgångskörning, använda motorvärmare samt välja bil som drar mindre bränsle eller alternativa drivmedel.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: