Livsmedelsverksamhet

Innan du ska starta en livsmedelsverksamhet behöver du göra en anmälan om registrering till miljöenheten. Tänk även på att om du planerar att ändra din verksamhet eller tar över en befintlig verksamhet så behöver du ofta göra en ny anmälan. Om du är osäker på vad som gäller kan du alltid vända dig till oss för att få hjälp.

Nytt!

Från och med 1 januari 2024 ska restauranger, kaféer, livsmedelsbutiker och andra serveringsställen kunna erbjuda mat och dryck för take away i muggar och matlådor som kan återanvändas. Mer information hittar du här Återanvändbara matlådor och muggar

Vad behöver jag göra innan jag startar min verksamhet?

Alla verksamheter där livsmedel släpps ut på marknaden ska registreras. En anmälan om registrering behöver göras om du startar en ny livsmedelsverksamhet eller tar över en befintlig. Även andra betydande ändringar ska meddelas till miljöenheten, en sådan ändring kan vara byte av bolagsform. 

Registrering gör du genom e-tjänsten:

Sanktionsavgifter

Överträdelser av livsmedelslagstiftningen kan medföra saktionsavgifter.

Reglerna innebär bland annat att den som påbörjar en ny registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan att först ha gjort en anmälan till miljöenheten, riskerar att få betala en sanktionsavgift. Detsamma gäller den som tar över en redan registrerad verksamhet och inte anmäler detta till miljöenheten.

Är du intresserad av att veta mer om sanktionsavgifter finns ytterligare information på livsmedelsverkets hemsida.

Livsmedelsverket

Riskklassning av verksamheten

Miljöenheten använder sig av Livsmedelsverkets nya modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter som trädde i kraft 1 januari 2024. Vid riskklassning tilldelas din verksamhet en kontrollfrekvens för hur ofta ni kommer att få besök. Det är miljöenheten som utför livsmedelskontrollerna.

Ny riskklassningsmodell fr o m 1 januari 2024

Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell styr hur ofta miljöenheten ska kontrollera din verksamhet under en femårsperiod. Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar om vilken kontrollfrekvens din verksamhet tilldelas. Kontrollfrekvensen anges i antal kontroller per fem år.

Kontrollavgiften för livsmedelskontroll betalas efter utförd kontroll baserad på nedlagd tid i ärendet. I kontrolltiden ingår inte bara inspektionen på plats i din livsmedelsverksamhet. Även inspektörens tid för planering av inspektionen och rapportskrivning efter inspektionen med mera räknas in i kontrolltiden.

Underlag för riskklassningen lämnas i e-tjänsten alternativt inhämtas i samband med en första kontroll efter registrering.

Det är kommunfullmäktige i Köpings kommun som beslutar hur stor avgift miljöenheten ska ta ut per timme för livsmedelskontroll.

När får jag starta min verksamhet?

Verksamheten får startas två veckor efter att en fullständig anmälan om registrering kommit till miljöenheten. Om du får besked att din registreringen är klar tidigare så får du starta din verksamhet.

Vi kontrollerar att du följer lagen

Miljöenheten utför kontroller på livsmedelsverksamheter. De verksamheter som kontrolleras är bland annat livsmedelsbutiker, restauranger, caféer och torg- och gatuhandel. Kontrollen innebär att vi gör regelbundna besök hos verksamheterna för att se att lagar och regler följs. De flesta av kontrollerna är oanmälda, men det förekommer också föranmälda kontroller. Syftet med tillsynen är att garantera att invånarna erbjuds säkra livsmedel. Tillsynen är även ett stöd till dig som driver en verksamhet och genom miljöenheten kan du få råd om hur du kan uppfylla de krav som ställs.

Extra kontroller

Om det vid en kontroll uppmärksammas att lagen inte följs kan uppföljande extra kontroller utföras. Vid dessa kontroller följer vi upp att de uppmärksammade bristerna åtgärdats.

Vad kostar det?

Livsmedelsföretagare debiteras i efterhand för livsmedelskontrollen. Hur ofta kontroll av verksamheten sker beror på den kontrollfrekvens som tilldelats verksamheten enligt riskklassningsmodellen.

Avgift betalas efter utförd kontroll. Avgiftens storlek baseras på den tid som har lagts ner i kontrollärendet och kan därför variera från olika tillfällen.

I kontrolltiden ingår inte bara inspektionen på plats i din livsmedelsverksamhet. Även inspektörens tid för planering av inspektionen och rapportskrivning efter inspektionen med mera räknas in i kontrolltiden.

Avgiften bestäms genom att multiplicera antalet kontrolltimmar med den kommunala timavgiften.

Taxa livsmedel 2024 Pdf, 127 kB.

Lagstiftning

Du som verksamhetsutövare är ansvarig för verksamheten och det förväntas att du känner till och följer den lagstiftning som rör din verksamhet. Den lagstiftning som du framförallt behöver känna till är livsmedelslagstiftningen men även delar av miljöbalkens regelverk.

Livsmedelsverkets introduktion till lagstiftningen

Blankett för registrering av livsmedelsverksamhet

Registrering av ny- eller ändring av livsmedelsverksamhet kan även göras genom att använda blanketten nedan. Blanketten fylls i, skrivs under och skickas in till miljöenheten.

Blankett för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Pdf, 227 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!

Anna Rosén

MILJÖINSPEKTÖR

Johanna Wessén

MILJÖINSPEKTÖR

Camilla Schön

MILJÖINSPEKTÖR