Karlbergsskogen

Karlbergsskogen är ett av Köpingsbornas populäraste rekreationsområden. Karlbergsskogen är rik på olika trädarter, bland annat finns vackra bestånd av bokar, samt en varierad örtflora.

Många stigar och sittplatser längst vägen

Strövstigar genomkorsar hela skogen där det även finns ett elljusspår. Det finns bänkar och sittplatser med bord på flera platser. Ett av de vackraste ställena är Ruddammen som är belägen mitt i skogen.

Gammelgården

Som en oas i utkanten av Karlbergsskogen ligger friluftsmuseet Gammelgården som visar hur folk levde och bodde i mitten av 1800-talet. På somrarna arrangeras teater- och musikevenemang här.

Historia

Karlbergsskogen är vår stadsskog som anlades i Köping av jägmästaren Josef Arpi år 1826-1887.

Vid mitten på 1800-talet ansågs Köping som en ful stad, "utkastad på slätten och utan någon omgivande skog" och Josef Arpi fick uppdraget av staden att plantera det som idag kallas Karlbergsskogen.

Planteringen slog mot de fattiga

Planteringen kom att omfatta 190 tunnland som avgränsas av byarna, Macksta, Norsa och Köpings inre hamn. Arpi begärde att få inhägna planteringen för att hindra tamdjurens bete som skadade plantorna.

Detta drabbade den fattigare befolkningen som inte hade tillgång till egna beteshagar och jägmästare Arpi fick utstå en hel del obehag, bland annat krossades fönster på hans gård på Prästgärdsgatan.

Plantering under flera år

1858 startade planteringen som pågick under 5-6 år. Mängder av ekollon och lärkfrö samt plantor av gran, tall, lönn, ask, alm och gran planterades. Arpi exprimenterade även med bokplantor.

Minnesmärke

Josef Arpi hedrades av staden med ett minnesmärke inhugget i ett stort klippblock med inskriptionen "Åt planteringens anläggare, Josef Arpi, 1826-1887, af samhället".

Växtligheten

I Karlbergsskogen växer omkring tjugo olika trädarter. Många träd är höga och välväxta för sin art om man jämför med andra växtplatser i närområdet.

En del större träd i Karlbergsskogen, tall, ek och lärk, samt almar i hamnområdet, är från Arpis tid. Bokarna som planterades har visat sig trivas över förväntan och självsår sig.

Skog för friskvård och vila

Karlbergsskogen planterades som rekreationsområde för stadens innevånare och så fungerar den även idag. Här finns varierad skog, skyddsvärda naturtyper och sällsynta arter, ett rikt fågelliv och en del fornminnen.

Stadsskogen tillför staden flera värden genom sin närhet till centrum. Många tar sin promenad eller motionsrunda i skogen, skolorna gör utflykter hit och skogen ger lugn och ro för flanören.

Rikt fågelliv

Karlbergsskogen är rik på sångfåglar fastän den ligger nästan mitt i staden. Miljön med träd i olika åldrar och buskar i flera nivåer har stor betydelse. Skogen är varierad med slutna snår och öppna gläntor.

Variationen skapar flera naturtyper där olika arter kan leva nära varandra utan att konkurrensen blir för stor. Lövträd nyttjas gärna av småfåglar.

I Karlbergsskogen finns många fågelarter, bofink och lövsångare är vanligast men också ärt-, grön- och trädgårdssångare hörs sjunga under vår och försommar. Dessutom finns ett antal mindre vanliga arter som härmsångare, steglits, stenknäck och rosenfink. Ibland hörs kattugglans hoande.

Hotade arter

Andra fåglar som då och då observeras är gulsparv, rödhake, kungsfågel, näktergal, svartvit flugsnappare, nötskrika, gröngöling, korp och tornseglare. Tornseglaren finns framförallt kring det gamla vattentornet i norr. Eventuellt finns även de hotade arterna ortolansparv och skogsduva kvar i skogen. Flest arter påträffas runt skidbacken och vid Römosse.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: