Serveringstillstånd

Den som vill servera alkoholdrycker mot betalning måste ha serveringstillstånd. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunen.

Ansök via vår e-tjänst

Din ansökan kan gälla olika typer av stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd, eller utökningar av befintligt tillstånd, till exempel uteservering eller förlängda öppettider. Vi rekommenderar att du förbereder din ansökan genom att ha alla nödvändiga bilagor till hands innan du går in i e-tjänsten.

Bilagor som behövs till din ansökan

 • Ägarförhållanden
  Aktiebok som visar vilka personer som äger bolaget. Om ansökan gäller ett handelsbolag ska bolagsavtalet skickas in.
 • Finansiering och budget
  Vid inköp av ny restaurangrörelse ska handlingar som styrker köpet och finansieringen bifogas, till exempel lånehandlingar, kontoutdrag. Du måste kunna visa varifrån pengarna kommer som du använt för köpet. En årsbudget ska presenteras.
 • Ritning
  Ritning i A4-format över restaurangens alla utrymmen. Markera tydligt på ritningen var du tänker servera alkohol. Rita in hur bord etc. ska stå och antalet sittplatser vid borden. Markera med färgpenna.
 • Verksamhetsbeskrivning
  Beskrivning av verksamhetens inriktning under dag- och kvällstid, exempelvis huvudsaklig målgrupp, öppettider, åldersgränser, lunchservering, á la carte, mat för avhämtning, eventuellt dansgolv, underhållning, ansvarig restaurangchef, försäljning av tobak.
 • Köpeavtal/arrendeavtal/franchise
  Kopia av köpeavtal/arrendeavtal/franchiseavtal inklusive eventuella bilagor gällande den verksamhet som köpts/förvärvats. Avtalet ska vara undertecknat av samtliga parter. Detta gäller bara om ni tar över serveringsstället från en tidigare ägare.
 • Kunskap i alkohollagen
  Intyg om kunskap i alkohollagen eller kopia på gällande serveringstillstånd. Har du inget intyg får du kontakta en tillståndshandläggare för att boka in tid för att skriva kunskapsprovet.
 • Hyreskontrakt eller ägarbevis för lokalen
  Kopia av hyreskontrakt för lokal alternativt bevis om äganderätt till fastigheten. Hyresvärdens godkännande vid andrahandsuthyrning. Kontraktet ska vara underskrivet och alla sidor och bilagor ska bifogas.
 • Meny
  Varierad meny med förrätter, huvudrätter och efterrätter ska presenteras. Om du använder en annan meny efter klockan 23.00 ska även detta skickas in. Alkoholfria alternativ ska finnas.

Checklista för dig som vill starta restaurangverksamhet

Ett serveringstillstånd krävs för att få servera alkoholdrycker men det är ofta bara ett av flera tillstånd som kan behövas när du startar din restaurangverksamhet. På hemsidan verksamt.se har därför en checklista skapats som ger dig en bra överblick över vilka tillstånd som är aktuella för just den verksamhet du vill starta.

För dig som köpt en restaurangverksamhet

Om du har köpt en restaurangverksamhet behöver du kunna styrka finansieringen. Detta innebär att du måste kunna visa varifrån kapitalet ursprungligen kommer, att du har haft tillgång till pengarna samt att köpeskillingen har överförts till bankkonto. Uppgiven finansiering och transaktioner ska styrkas med underlag såsom kontoutdrag, lånehandlingar och avtal.

Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse Pdf, 168 kB.

Från första kontakt till beslut

I kommunen jobbar vi för trygga restaurangmiljöer och restaurangägare som konkurrerar på schyssta och lika villkor. För alkoholservering krävs i de flesta sammanhang serveringstillstånd. Kraven regleras i alkohollagen och det är kommunens uppgift att utreda om kraven är uppfyllda. Alkohollagen är tydlig med att det är du som sökande som ska visa att du är lämplig för uppgiften.

 1. Boka möte
  När du kontaktar oss och berättar att du vill ansöka om serveringstillstånd brukar vi föreslå ett möte där vi tillsammans går igenom processen samt vilka handlingar och uppgifter du behöver lämna tillsammans med din ansökan.
 2. Gör ansökan
  Ansök via vår e-tjänst. Förbered alla bilagor och bifoga med ansökan, så undviker du att behöva komplettera. Då går handläggningen av ditt ärende snabbare. Handläggningstiden varierar, men normaltiden för en ansökan om permanent serveringstillstånd är två månader från det att ansökan anses komplett. Ansökan behandlas första när den är komplett med alla handlingar och avgiften är betald. Kopia på kvitto på inbetald avgift bifogas med övriga ansökningshandlingar.
 3. Yttranden från andra myndigheter
  Kommunen skickar remisser (frågor) till andra myndigheter, främst polis, skatteverk och kronofogde. Andra aktuella myndigheter kan vara kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet och räddningstjänsten.
 4. Göra kunskapsprov
  För att det ska vara möjligt att få serveringstillstånd ska den som söker visa att den besitter kunskap om svensk alkohollagstiftning. Detta görs oftast genom att den som söker får göra folkhälsomyndighetens kunskapsprov. Kommunen bokar tid med dig när det är dags.
 5. Utredning
  Kommunen granskar de handlingar du har lämnat samt remissvar och uppgifter från andra myndigheter. Vi besöker restaurangen för att se förutsättningarna för verksamheten. Alla uppgifter sammanställs i en utredning som visar om alkohollagens krav är uppfyllda.
 6. Beslut
  Av vad som framkommit under utredningen lämnar förvaltningen ett förslag till beslut. Beslut fattas av social- och arbetsmarknadsnämnden.
 7. Bifall eller avslag
  Om alkohollagens alla krav är uppfyllda kan serveringstillstånd beviljas. Ett tillståndsbevis skrivs ut och du kan börja servera alkohol. Om alkohollagens krav inte är uppfyllda kan serveringstillstånd inte beviljas. Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Kommunen lämnar information om hur du gör detta.

Tillsyn

Kommunen och polisen gör regelbundet tillsyn hos de serveringsställen som har serveringstillstånd för att de lagar och regler som finns följs. Med tillsyn menas bland annat att kommunen granskar verksamhetens ekonomi, marknadsföring samt ordning och nykterhet på serveringsstället.

Avgifter

Ansökningsavgifter

Vid ansökan om serveringstillstånd tar kommunen ut en avgift som täcker den genomsnittliga faktiska kostnaden för att handlägga och pröva en ansökan. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och utgår från självkostnadsprincipen, det vill säga den ska motsvara det arbete som kommunen lägger ned för att bereda ärendet.

Vid inkommen ansökan faktureras bolaget ansökningsavgift för serveringstillståndet. Fakturan ska betalas innan arbetet med ansökan kan påbörjas.

Avgifter och taxor för ärenden enligt alkohollagen

Ärendetyp

Andel (%) av prisbas-belopp:
57 300 kr

Avgift (kr) år 2024

Stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten

25%

14 325 kr*

Stadigvarande serveringstillstånd
till slutet sällskap

25%

14 325 kr*

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

20%

11 460 kr*

Tillfälligt serveringstillstånd till
slutet sällskap

2,5%

1 433 kr*

Stadigvarande förändring av serveringstillstånd, mindre (ex. lokaler, serveringstider, drycker)

8%

4 584 kr

Stadigvarande förändring av serveringstillstånd, betydande (ex. ändrade bolagsföreträdare)

15%

8 595 kr

Återkommande tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten (festival)

12,5%

7 163 kr*

Nyansökan inom 3 månader
(ej godkänt kunskapsprov)

10%

5 730 kr

Tillfällig förändring i serveringstillstånd

2,5%

1 433 kr

Pausservering

8%

4 584 kr*

Ansökan från konkursförvaltare

12,5%

7 163 kr

Provsmakning

8%

4 584 kr*

Anmälan av lokal (catering)
- Första tillfället
- Redan godkänd lokal


2%
0%


1 146 kr

Anmälan kryddning sprit

0%


Kunskapsprov nr 2 och nr 3

2%

1 146 kr

Förseningsavgift restaurangrapport


1 000 kr

*=Första kunskapsprovet (av tre) ingår i ansökan

Tillsynsavgifter

Kommunen tar ut en avgift för att täcka kostnaderna för tillsyn. I Köping är det restauranger där tillsynsbehovet är som störst som också får betala de högsta tillsynsavgifterna.

Tillsynsavgiften täcker arbetsuppgifter kring tillsynen, så som

 • tillsynsbesök som görs på serveringsstället
 • den inre tillsyn som görs av bolaget, t.ex. granskning av restaurangrapporter och årsredovisning
 • service till dig som krögare, t.ex. Restaurangrådet Västra Mälardalen
 • vägledning
 • information om ansvarsfull alkoholservering
 • administration, t.ex. arkivering och diarieföring
 • samverkan med myndigheter, kommuner och andra instanser
 • övriga kostnader knutna till kommunens verksamhet

Avgiften för tillsyn grundas på uppgifter som lämnas i restaurangrapporten. Den ska vara inlämnad 1 mars varje år. När samtliga rapporter är inlämnade och godkända beräknas tillsynsavgiften för respektive serveringsställe och faktureras från kommunen.

När behöver jag serveringstillstånd?

För att få servera alkoholhaltiga drycker behöver du oftast ett tillstånd från den kommun där serveringen ska ske. Servering av alkohol betyder att du säljer alkoholdrycker som ska drickas där du säljer dem. Som alkoholdrycker räknas exempelvis: vin, starköl, sprit och andra jästa alkoholdrycker som cider.

Om du har restaurang, pub eller likande behöver du ett stadigvarande serveringstillstånd.

Om du ska servera alkoholdrycker vid ett enstaka tillfälle kan du behöva ett tillfälligt serveringstillstånd. Gäller det ett arrangemang som är öppet för alla ska du söka tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten.

När behöver jag inte serveringstillstånd?

Du behöver inte ha tillstånd för att servera alkohol om dessa tre punkter är uppfyllda:

 1. Serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 2. Serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 3. Serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. Tillställningen ska vara av privat karaktär, där kommersiella intressen saknas, till exempel en privat bröllops- eller födelsedagsfest. Detta gäller dock endast om festen sker i en lokal som inte har serveringstillstånd och som inte är registrerad som livsmedelslokal (personalmatsalar och liknande är undantaget).
Finns det olika typer av serveringstillstånd?

Ja, det gör det. Så här fungerar det:

 • Tillstånd för restaurang
  Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande tillstånd. Tillståndet gäller så länge verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.
 • Tillstånd för catering eller festvåning
  Även tillstånd för catering eller festvåningar kallas stadigvarande tillstånd och du söker på samma sätt som för restauranger.
 • Tillfälligt serveringstillstånd
  Ett tillfälligt tillstånd varar under en begränsad tid eller vid ett enstaka tillfälle.
 • Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap
  Denna typ av serveringstillstånd kan vara aktuellt om du ska arrangera en personalfest eller föreningsfest vid ett enstaka tillfälle.

Om du är osäker på om ett arrangemang kräver serveringstillstånd kan du kontakta alkoholhandläggaren.

Varför måste man ha serveringstillstånd?

Alkohollagen säger att den som vill servera alkohol mot betalning i sin servering måste ha serveringstillstånd. Den bestämmelsen har tillkommit för att minska risken för skador och våld som annars kan ske om det finns mycket alkohol inblandad. Alkohollagen är en skyddslag och innebär att det ställs extra höga krav på dem som får tillstånd att servera alkohol, ett särskilt förtroende.

Vad gäller vid servering av folköl?

Servering av folköl kräver inte tillstånd, men måste anmälas till kommunen.

Läs mer om anmälan av folkölsservering här

Länkar till mer information

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Radomir Gocic

ALKOHOL- OCH TOBAKSHANDLÄGGARE

Nibblesbackevägen 17, Köping