Överskridande av miljökvalitetsnormen för partiklar i Köping

I Köpings kommun genomför vi kontroller av luftkvaliteten på Glasgata. År 2022 visade kontrollerna att miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10, överskreds. Orsaken till överskridandena är troligtvis slitagepartiklar från vägbanan och sand/grus från halkbekämpning. Utifrån att överskridanden av miljökvalitetsnormen uppmätts så vidtar Köpings kommun nu åtgärder för att sänka halterna av partiklar på vägsträckan och ett åtgärdsprogram håller på att arbetas fram.

Bilden visar gaturummet på Glasgatan

Mätplatsen (mätstationen)

Enligt luftkvalitetsförordningen ska alla kommuner kontrollera luftkvaliteten för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för luft följs. Kontrollen ska ske genom mätning, beräkning eller objektiv skattning. I Köpings kommun görs sedan 2021 mätning av partiklar, PM10, i gaturummet vid Glasgatan 20. Gaturummet är smalt med långa sammanhängande byggnader och utnyttjas bland annat för transporter till och från sjukhuset samt till centralstationen. Längs Glasgatan passerar även relativt många cyklister och gående.

Varför får vi höga halter av partiklar på Glasgatan

Överskridandena orsakas av de höga dygnsvärdena som registrerats under perioden januari till april och under senhösten. Det handlar mest troligt om slitagepartiklar, huvudsakligen från vägbanan och från den halkbekämpning (sand, salt) som utförs under vinterperioden snarare än tät trafik på Glasgatan. Glasgatan har en årsdygnstrafik (ÅDT) som är mindre än 3 000 fordon. På Glasgatan sker i dagsläget ingen regelbunden sopning/ tvättning/dammbindning utan gatan sopas likt andra gator någon gång om året. Under vissa perioder har större mängder sand noterats på gatan. Överskridanden sker under perioder med lite nederbörd då vägbanan är torr, ofta i samband med att temperaturen sjunker. Det är således mer den inneslutna gatubilden - troligen i kombination med sandning - som orsakar problemet med PM10, snarare än en tät trafik.

Åtgärder som vidtas nu för att sänka halterna av partiklar på Glasgatan

Utifrån de mätresultat som vi hittills fått för år 2023, framgår att vi haft 30 överskridanden av det tillåtna dygnsmedelvärdet. Enligt miljökvalitetsnormen är det tillåtet att överskrida dygnsmedelvärdet maximalt 35 gånger på ett år.

Utifrån de överskridanden som vi har haft på Glasgatan arbetar kommunen med att förbättra luftkvaliteten på Glasgatan. Detta görs genom att vägsträckan för Glasgatan, från Nygatan till Järnvägsgatan, kommer att saltas istället för att sandas/grusas när halkbekämpning behöver göras.

Gång- och cykelbanor kommer sandas/grusas som vanligt, men vi försöker minska spillet ner på vägbanan genom att regelbundet sopa in gruset på gång- och cykelbanan.

Åtgärdsprogrammet

Arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram görs i samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen, Västra Mälardalens Energi och Miljö AB och konsult kopplad till Västmanlands Läns Luftvårdsförbund (där Köping är en av medlemmarna). Åtgärdsprogrammet ska när det finns ett förslag skickas ut på remiss där berörda av det får möjlighet att lämna sina synpunkter på programmet. När samrådstiden är slut arbetas förslaget om utifrån inkomna synpunkter. Programmet ska sedan beslutas politiskt av kommunfullmäktige. Beslutat åtgärdsprogram ska därefter skickas till Naturvårdsverket.

När åtgärdsprogrammet är beslutat kommer det att publiceras på den här sidan, troligtvis blir det i slutet av 2024.

Uppföljning

Hur arbetet går med att förbättra luftkvaliteten följs upp genom fortsatta luftmätningar av partiklar på Glasgatan. När en ny rapport finns tillgänglig kommer den att läggas ut på den här sidan.

Så här kan du bidra till bättre luft

  • Välj att cykla eller gå istället för att ta bilen.
  • Om det är möjligt undvik att köra bil på Glasgatan.
  • Genom att välja rätt däck bidrar du till förbättrad luftkvalitet, minskat buller och sparar bränsle. Tänk på att det bara är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober till den 15 april (om det inte är vinterväglag eller att det befaras bli).

Länkar

Rapport över luftkvaliteten i Köpings tätort 2022 Pdf, 2 MB.

Naturvårdsverket, information om luftkvaliteten i Sverige

Västmanlands Läns Luftvårdsförbund

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider 1 juli - 16 augusti (vecka 27-33)
Måndag till fredag kl.9.00-12.00

Ordinarie öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!