Återvinning av massor

Vid markarbeten är det vanligt att ett överskott av schaktmassor uppkommer. Massorna betraktas då som ett avfall. Att använda överblivna massor i stället för att lägga dem på deponi är bra för ekonomin och miljön men du måste försäkra dig om att de inte innehåller föroreningar som kan spridas till miljön.

Avfall som återvinning

Användning av avfall kan ses som återvinning om bland annat följande är uppfyllt:

  • Det finns ett syfte med användningen av massorna. Saknas syfte bedöms det planerade ändamålet vara ett bortskaffande av avfall.
  • Enbart den mängd massor som behövs för ändamålets funktion används.
  • Att ändamålet för massorna genomförs och färdigställs inom rimlig tid.

Anmäla eller söka tillstånd

Det som avgör om anmälan eller tillstånd krävs är den risk den planerade åtgärden kommer att utgöra för miljön. Föroreningsrisken är indelad i tre nivåer, mindre än ringa föroreningsrisk, ringa föroreningsrisk och mer än ringa föroreningsrisk. Risknivåerna och vilken prövningsnivå som gäller för respektive nivå visas i bilden nedan. Det är du som verksamhetsutövare som själv bedömer risknivån och utifrån den avgör om anmälan eller tillstånd krävs.

Bild som visar föroreningsrisken

Bild från Naturvårdsverket

Mindre än ringa föroreningsrisk

Om du bedömer att din anläggning utgör mindre än ringa föroreningsrisk behöver du inte göra någon anmälan till miljöenheten men du kan ändå behöva göra en anmälan om samråd till länsstyrelsen. Mer information finns på länsstyrelsens webbplats. Det är alltid du som verksamhetsutövare som har ansvar för att miljöbalkens regler följs.

Ringa föroreningsrisk

Om du bedömer att din anläggning utgör ringa föroreningsrisk ska du anmäla den planerade verksamheten till miljöenheten senast sex veckor innan den påbörjas.

Vad händer när jag gjort en anmälan?
När din anmälan kommit in till miljöenheten kontrollerar vi att den innehåller fullständiga uppgifter, saknar vi något ber vi dig komplettera den. När anmälan är komplett gör miljöenheten en bedömning av risknivån. Om vi bedömer att din planerade verksamhet är tillståndspliktig (mer än ringa föroreningsrisk) fattar vi ett beslut om att det är förbjudet att bedriva verksamheten utan tillstånd från länsstyrelsen. I de fall miljöenheten delar din bedömning om att risknivån är ringa föroreningsrisk kommer vi att fatta beslut i ärendet.

Avgift
För handläggning av anmälan om uppläggning av avfall tar miljöenheten ut en handläggningsavgift enligt gällande taxa.

Taxa miljöbalken 2024 Pdf, 993 kB.

Mer än ringa föroreningsrisk

Om du bedömer att din anläggning utgör mer än ringa föroreningsrisk behöver du lämna in en ansökan om tillstånd till länsstyrelsen.

Här hittar du information om ansökan om tillstånd.

Bra att tänka på

Om din planerade anläggning kräver marklov eller bygglov behöver du kontakta markenheten och bygglovenheten.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider 1 juli - 16 augusti (vecka 27-33)
Måndag till fredag kl.9.00-12.00

Ordinarie öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!