Fördjupning av översiktsplan för Köpings tätort

Dekorationsbild, flygfoto över Köpings tätort

Hur ska Köpings tätort se ut i framtiden? Det ska en fördjupning av översiktsplanen för Köping ge svar på. Nu finns det ett förslag ute för granskning. Granskningen pågår mellan 6 november 2023 - 12 januari 2024.

Karta och textkapitel

Fördjupningen av översiktsplanen består av en interaktiv karta och flera textkapitel. Du hittar hela fördjupningen på länken nedan.

Hjälp att hitta i översiktsplanen

I filmen kan du se hur du hittar i översiktsplanen. Du är även välkommen till Köpings stadsbibliotek där personalen kan hjälpa dig att hitta i översiktsplanen.

Granskning

Granskning är det andra tillfället för allmänheten att lämna synpunkter på förslaget. Granskningen pågår mellan 6 november 2023 - 12 januari 2023.

Synpunkter på förslaget

Synpunkter på förslaget ska skriftligen ha inkommit senast 12 januari 2024. Viktigt är att diarienummer (SBN 2022/44) finns angivet tillsammans med yttrandet. Synpunkter skickas med e-post eller brev till:

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

samhallsbyggnad@koping.se

Märk ditt brev SBN 2022/44.

Översiktsplan

En översiktsplan anger hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den anger till exempel var nya vägar och bostadsområden ska byggas och vilka naturområden som ska skyddas. Planen är inte juridiskt bindande utan endast vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för att Köpings kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida generationer. Den nu gällande översiktsplanen för hela Köpings kommun antogs 2012 och förklarades aktuell 2018.

Kommunomfattande översiktsplanen ”Köping i framtiden”

Fördjupning av översiktsplan

 En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur utvecklingen av mark- och vatten inom ett visst område i kommunen är tänkt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Köpings tätort. Fördjupningen ska ge svar på hur Köpings tätort kan se ut i framtiden. Fördjupningen av översiktsplanen tas fram som en målbild för markanvändningen år 2040, med utblick mot 2050. Att centralorten utvecklas på ett bra sätt är viktigt för alla invånare i kommunen.

När fördjupningen av översiktsplanen för Köpings tätort är klar kommer vi börja arbeta med att revidera översiktsplanen för de övriga tätorterna och landsbygden.

Process

Den fördjupade översiktsplanen tas fram i flera steg. Först sker ett förarbete och när det är klart så presenterar kommunen ett förslag till översiktsplan för kommuninvånare, myndigheter och föreningar med flera. Det kallas samråd, och då vill vi gärna få dina synpunkter på förslaget. Sedan justeras förslaget innan det ställs ut för att granskas. Granskningen pågår i minst två månader. Det finns nu återigen möjlighet att tycka till om förslaget. Efter ytterligare justeringar är planen redo att antas av kommunfullmäktige.

Tidsplan

Aktivitet

Status

Arbetet inleddes 2019 med tidig medborgardialog i form av en webbenkät.

Klar

Förarbete med utredningar och internt arbete i temagrupper för att ta fram samrådshandlingar.

Klar

Samråd inklusive medborgardialog, maj-november 2022.

Klar

Granskning 6 november 2023 - 12 januari 2024.

Pågår

Vintern 2023/2024 arbetas antagandehandling fram och fördjupningen av översiktsplan föreslås för antagande till kommunfullmäktige.

Planerat till 2024

Uppdaterad 2023-11-03 ,observera att tidplanen är preliminär.

Tidigare version

Här kan du ta del av samrådsversionen av fördjupningen av översiktsplan för Köpings tätort som pdf. Samrådet pågick mellan 23 maj 2022 till 30 november 2022.

Samrådsversion (pdf) Pdf, 635 kB.

Kartbilaga (pdf) Pdf, 6 MB.

Planeringsunderlag (pdf) Pdf, 6 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning (pdf) Pdf, 11 MB.

Mål- och styrdokument (pdf) Pdf, 194 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Har du frågor?

Anita Iversen

PLANCHEF