Kommunens medverkan vid ett första samråd om vindkraftpark vid Tretjärnsberget

Genrebild på ett vindkraftverk

Vindkraftsbolaget OX2 undersöker möjligheten att bygga en vindkraftpark i området runt Tretjärnsberget, cirka 25 km nordväst om Köping. Onsdag 30 juni medverkade Köpings kommun, miljöenheten tillsammans med Länsstyrelsen Västmanland och angränsande kommuner i ett så kallat avgränsningssamråd som genomfördes av vindkraftsbolaget OX2.

Mötets syfte och innehåll

På avgränsningssamrådet får kommunen information, och lämnar synpunkter på innehåll och utformning för den miljökonsekvensbeskrivning som vindkraftsbolaget ska ta fram. Detta görs för att miljökonsekvensbeskrivningen ska få den omfattning och detaljeringsgrad som behövs inför en tillståndsprövning. Miljökonsekvensbeskrivningen ska beskriva vindkraftparkens lokalisering, utformning, omfattning och de miljöeffekter som den antas medföra. Nästa steg i processen är att vindkraftsbolaget OX2 tar med avgränsningssamrådets synpunkter i arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.

Vindkraftbolaget skickar ut information till närboende om samråd

Vindkraftsbolaget informerade på onsdagens möte att de kommer att skicka ut ett informationsbrev till berörda i området. Informationsbrevet skickas ut i god tid innan vindkraftsbolaget genomför kommande samråd med närboende, föreningar, företag och organisationer. Vindkraftsbolaget planerar att genomföra samrådet i höst.

Frågor och synpunkter som kommit in

Det har kommit in många frågor och synpunkter till kommunen om den föreslagna vindkraftsetableringen. Många känner oro för hur deras boendemiljö kommer att påverkas visuellt av de höga vindkraftsverken men också oro för påverkan från buller, ljus och reflektioner. Man upplever också oro för att en etablering kommer att påverka den i stora delar orörda natur som finns i området samt vilka effekter den får på växt- och djurlivet. Området runt Tretjärnsberget har även ett rikt kultur- och rekreationsvärde, vilket man vill värna och bevara. I området finns flertalet verksamheter som erbjuder naturupplevelser och liknande, vilket också skapar oro för hur det kommer att påverkas. Synpunkter som kommer till kommunens kännedom tas med i arbetet och lämnas även vidare till vindkraftsbolaget OX2.

Läs mer om vindkraft i Köpings kommun

Processen från att ett vindkraftsbolag har en idé till att de får tillstånd att bygga en vindkraftsanläggning tar ofta flera år. Det är många faktorer och värden som ska undersökas och bedömas, till exempel natur, kultur, människan, miljö och mark. Nedan kan du läsa mer om processen, från idé till beslut. Det är vindkraftsbolagen som startar och driver processen. Kommunen är samrådspart. Hittills i år har fyra vindkraftsbolag visat intresse för att bygga vindkraftsparker i Köpings kommun.