Skolinspektionens skolenkät

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkätresultatet är ett av flera underlag i Skolinspektionens granskning av skolor. Resultatet används även i Skolverkets Utbildningsguide.

Vårdnadshavare till barn i grundskola (alla årskurser, 1 till och med 9) har möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten.

 

Enkäten tar cirka 5–10 minuter att genomföra och besvaras via webben. Enkäten ska besvaras en gång per barn av någon av vårdnadshavarna eller av vårdnadshavarna tillsammans. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen. Resultaten presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan identifieras.

 

Skolenkäten besvaras även av elever i årskurs 5 och 8. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du har ett barn i årskurs 5 eller 8 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten bör du meddela detta till skolan.

 

Skolinspektionens skolenkät

Information om enkäten. Pdf, 220 kB.